APPROVED SMS

TEMPLATE ID TEMPLATE NAME TEMPLATE MESSAGE STATUS

1107165666456281086

Speaker election 2

मविस:
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक दिनांक {#var#} रोजी विधान भवन, {#var#} येथे घेण्यात येणार आहे. सदर निवडणुकीचा कार्यक्रम, नामनिर्देशन पत्राचा नमुना व उमेदवारी मागे घेण्याचा नमुना इ.मा.सदस्यांना त्यांच्या ई-मेलवर पाठविण्यात आला आहे. तसेच सदरहू कार्यक्रम महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या www.mls.org.in  या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
मविस
श्री.राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव

Approved

1107165666448951074

Speaker election

मविस:
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड दिनांक {#var#} रोजी विधान भवन, {#var#} येथे घेण्यात येणार आहे. सदर निवडीचा कार्यक्रम, नामनिर्देशन पत्राचा नमुना व उमेदवारी मागे घेण्याचा नमुना इ.मा.सदस्यांना त्यांच्या ई-मेलवर पाठविण्यात आला आहे. तसेच सदरहू कार्यक्रम महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या www.mls.org.in  या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
मविस
श्री.राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव

Approved

1107165648735075698

Presidential-Election-22

Poll of the Presidential Election-{#var#} is fixed on {#var#}, {#var#}, {#var#} from {#var#} am to {#var#} pm at Central Hall, Vidhan Bhavan, Mumbai.

Approved

1107165641824897856

form 16 H

मविस:
मा.सदस्यांचे सन {#var#} चे फॉर्म १६-अ विवरण पत्रांसाठी मागणीपत्र सादर करुन कक्ष क्र. १६०३,विधान भवन, मुंबई येथून विवरण पत्र प्राप्त करुन घेण्यात यावे.
मविस

Approved

1107165546868581737

E1-Lekha jokha

मविस :
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यात स्वीकारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नांचा लेखाजोखा सर्व संबंधित मा.सदस्यांना दि. {#var#} रोजी ई-मेलव्दारे पाठविण्यात आला आहे.
मविस

Approved

1107165546851549436

E1-Lekhajokha

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यात स्वीकारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नांचा लेखाजोखा सर्व संबंधित मा.सदस्यांना दि. {#var#} रोजी ई-मेलव्दारे पाठविण्यात आला आहे.

Approved

1107165521062683689

Online Ballot

मविस :
सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाच्या तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट Zoom App द्वारे ऑनलाईन पध्दतीने {#var#} दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दिलेल्या निदेशानूसार सदरहू बॅलटसाठी पहिल्या टप्प्यात तारांकित प्रश्न सूचना दिलेल्या सर्व मा.सदस्यांची उपस्थिती ग्राह्य धरण्यात येईल.

तसेच, मा.सदस्यांनी प्रश्नांच्या प्राथम्यक्रमाबाबतचा तपशील {#var#} दिनांक {#var#} रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत QIS या संगणक प्रणालीवर म्हणजेच पध्दतीने Online भरुन अद्ययावत करावा, ही विनंती.
मविस

Approved

1107165520580700105

Council Election 2022 En.

The Poll for the Biennial-Election to the Maharashtra Legislative council by the Members of the Maharashtra Legislative Assembly is fixed on Monday, 20th June, 2022 between the hours 9.00 a.m. to 4.00 p.m. in Central Hall, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai- 400 032.

Approved

1107165520558282424

Council Election 2022

मविस:
"महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारा होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करिता सोमवार, दिनांक २० जून, २०२२ रोजी मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येणार आहे."
मविस

Approved

1107165477019819936

pac02

मविस:
लोकलेखा समितीची बैठक दिनांक {#var#} रोजी दुपारी {#var#}  वाजता समिती कक्ष क्र.  {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सदर बैठकीत अंतर्गत कामकाज घेण्यात येईल. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.
मविस

Approved

1107165476987873065

pac01

मविस:
लोकलेखा समितीची बैठक दिनांक {#var#} रोजी दुपारी    {#var#} वाजता समिती कक्ष क्र. {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सदर बैठकीत विभागीय सचिवांच्या साक्षीऐवजी अंतर्गत कामकाज घेण्यात येईल. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.
मविस

Approved

1107165476943196190

pacd-1

मविस:
लोकलेखा समितीच्या बैठका दि.{#var#}  रोजी दु.{#var#} वा.समिती कक्ष क्र. {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. सदर बैठकींमध्ये विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात येणार आहे. कृपया बैठकींना उपस्थित रहावे.
मविस

Approved

1107165442329767786

Biennial-Election

The Poll for the Biennial-Election to the Council of States, 2022 by the elected Members of the Maharashtra Legislative Assembly will be held on Friday, 10th June, 2022 between the hours 9.00 a.m to 4.00 p.m in Central Hall, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai- 400 032.

Approved

1107165441681689432

Election-Council

The Poll for the Biennial-Election to the Council of States, 2022 by the elected Members of the Maharashtra Legislative Assembly will be held on {#var#}, {#var#}, 2022 between the hours 9.00 a.m to 4.00 p.m in Central Hall, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai- 400 032.

Approved

1107165347221182285

pacregular

मविस:
लोकलेखा समितीची बैठक  दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता समिती कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे  आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे. मविस

Approved

1107165330848256697

D-11-sms-change

उपविधान  समितीची  दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता, कक्ष क्रमांक {#var#} {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत  विभागीय सचिवांच्या कामकाजाऐवजी अंतर्गत कामकाज घेण्यात येईल. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107165296438311664

Rotation New all

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
सन {#var#} च्या {#var#}  अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#} ({#var#}) व दुसऱ्या टप्प्यातील दि. {#var#} रोजी पासून स्वीकारण्यात येतील.
सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाच्या ता.स्वी.प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107165243898763022

PAC-WIT

मविस: लोकलेखा समितीची बैठक दिनांक {#var#} रोजी दुपारी {#var#} वाजता कक्ष क्रमांक १९०१, १९ वा मजला, विधान भवन, मुंबई  येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सदर बैठकीत विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात येईल. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107165062473094727

witnessD13

मविस: विधानपरिषद आश्वासन समितीची {#var#} {#var#} विभागाच्या सचिवांची साक्ष दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107165052327045417

Marathi-district-tour

मविस : मराठी भाषा समितीचा दि. {#var#} व {#var#} {#var#}, {#var#} रोजी {#var#} जिल्हा भेट व बैठकींचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे.  कृपया उपरोक्त जिल्हा भेट व बैठकींच्या दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107165035723318505

marathitour

मविस: मराठी भाषा समितीचा दि. २५ व २६ एप्रिल, २०२२ रोजी पुणे जिल्हा भेट व बैठकींचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे.  कृपया उपरोक्त जिल्हा भेट व बैठकींच्या दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107164967127336841

D16TourApr

मविस : महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती दि.
१८ ते २० एप्रिल, २०२२ या कालावधीत पालघर जिल्ह्यातील विविध विभागांअंतर्गत येणाऱ्या योजना,प्रकल्प/कामे इत्यादीना भेटी देऊन पाहणी करणार आहे. कृपया समितीच्या उक्त बैठकांना उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107164932743378292

Treeplant-new

मविस: राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहीमेबाबत" या विषयावर गठीत करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीची पुढील बैठक {#var#}, दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्र.{#var#}, {#var#} मजला विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107164931925265411

Treeplant

मविस: राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहीमेबाबत" या विषयावर गठीत करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीची पुढील बैठक मंगळवार, दिनांक १२ एप्रिल, २०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता कक्ष क्र.८०१, ८ वा मजला विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107164924839029774

D-18-MWC-Extnd-mls

अल्पसंख्याक कल्याण समितीची दि. {#var#} व {#var#} {#var#}, {#var#} रोजी {#var#} वा कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली विभागीय सचिवांची साक्ष पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107164872117154316

Rojgar-tour-D7-mls

मविस : रोजगार हमी योजना समितीचा दिनांक {#var#} ते {#var#} {#var#}, २०२२ या कालावधीत {#var#} जिल्हा भेट व बैठकांचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपरोक्त जिल्हा भेट व बैठकांच्या दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107164820880930393

OBC-D-12-Sindhu

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचा दि.११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या कालावधीत जि. सिंधुदुर्ग येथे अभ्यास दौरा आयोजित केला आहे. सदरहू अभ्यास दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107164803225735864

aahar-meeting-mls

आपणांस कळविण्यात येते कि, {#var#} दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता दालन क्रमांक {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आहार व्यवस्था समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107164751629773453

D-18-MWC

अल्पसंख्याक कल्याण समितीची अंतर्गत बैठक {#var#}, दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, {#var#} मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली असून कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107164740709943191

d7prarup

रोजगार हमी योजना समितीची {#var#} जिल्ह्यासंदर्भातील अनुपालन अहवालास मान्यतेबाबतची बैठक {#var#} दि. {#var#} रोजी {#var#} कक्ष क्र.{#var#} विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107164568748593505

A-summons

"महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र विधानसभेचे {#var#} {#var#} अधिवेशन, {#var#} दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता {#var#} येथील विधान भवनात आयोजित केलेले आहे. उक्त अधिवेशनाचे "आवाहनपत्र व अधिसूचना" www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Approved

1107164510085333876

Half and hour Winter new

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील. सदर अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे संगणकीय बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन सर्व मा.सदस्यांना दि. {#var#} रोजी ई-मेलव्दारे पाठविण्यात आले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107164510078607732

Half and hour Monsoon new

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील. सदर अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे संगणकीय बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन सर्व मा.सदस्यांना दि. {#var#} रोजी ई-मेलव्दारे पाठविण्यात आले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107164510069301894

Half and hour Budget new

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील. सदर अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे संगणकीय बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन सर्व मा.सदस्यांना दि. {#var#} रोजी ई-मेलव्दारे पाठविण्यात आले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107164510057452504

Unstar yadi Publish

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ७०(२) अन्वये अतारांकित प्रश्नोत्तरांची {#var#} ते {#var#} याद्या या सचिवालयाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या असून सदर याद्या आगामी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतील.

Approved

1107164509405137011

abhibhashan-assembly2

मा.राज्यपाल महोदयांच्या दि. {#var#} रोजी स.११.०० वा दोन्ही सभागृहाना संबोधून होणाऱ्या अभिभाषणाच्या कार्यक्रमासाठी सर्व मा.सदस्यांनी स. १०.५० वा.पर्यंत मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे स्थानापन्न व्हावे, अशी आपणांस विनंती करण्यात येत आहे. सदर अभिभाषणाच्या कार्यक्रमाची प्रत व बैठकीची दिनदर्शिका या सचिवालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

Approved

1107164509340641968

abhibhashan-assembly

मा.राज्यपाल दि. {#var#} रोजी स. {#var#} वा. मध्यवर्ती सभागृह विधान भवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करणार आहेत. सदर अभिभाषणाच्या कार्यक्रमासाठी सर्व मा.सदस्यांनी सकाळी १०.५० वा.पर्यंत मध्यवर्ती सभागृहात स्थानापन्न व्हावे, अशी आपणांस विनंती करण्यात येत आहे. सदर अभिभाषणाच्या कार्यक्रमाची प्रत व आगामी अधिवेशनातील बैठकीची दिनदर्शिका या सचिवालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

Approved

1107164379510913369

f-branch-mois-ordinary

सन {#var#} च्या आगामी अधिवेशनाकरीता अर्धातास चर्चा (सर्वसाधारण) दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत MOIS या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107164379499875673

f-branch-rois

सन {#var#} च्या आगामी अधिवेशनाकरीता अशासकीय ठराव दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत ROIS या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107164379486295607

f-branch-MOIS

सन {#var#} च्या आगामी अधिवेशनाकरीता लक्षवेधी सूचना दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत MOIS या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107164379470817467

f-branch-ballot-nag

{#var#} चे बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, नागपूर येथील दालनात काढण्यात येईल. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107164379451593181

f-branch-ballot

{#var#} चे बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथील दालनात काढण्यात येईल. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107164379417824570

f-branch-dhrm1-samiti

धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे समितीचा {#var#} दौरा दि. {#var#} रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107164379400257886

f-branch-dhrm1-pre

धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे ची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा, कक्ष क्र. {#var#} , विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती मात्र आता ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107164379377802351

f-branch-dhrm1-canc

धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे ची दि. {#var#} रोजी {#var#} वा, कक्ष क्र. {#var#} , विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली बैठक रद्द करण्यात आली आहे.

Approved

1107164379352264357

F-Branch-Dhrm1

धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे ची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा, कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107164327817921150

f-rois-2022

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनासाठी अशासकीय ठराव दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत (ROIS) प्रणालीवर संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107164327582045218

E2-102

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सुरु होणाऱ्या सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाकारिता म.वि.प नियम १०२ अन्वये  अशासकीय ठरावाच्या सूचना स्वीकारण्याबाबतचे पत्रक भाग दोन या सचिवालयाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

Approved

1107164146256486863

B-Rotation

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाचा चक्रानुक्रम मा.सदस्यांना ई-मेलद्वारे दि. {#var#} रोजी वितरित करण्यात आला असून या सचिवालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

Approved

1107164077491501442

CPA-7

मा. पीठासीन अधिकारी यांचे निदेशानुसार राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे ( CPA ) {#var#} या देशांचा अभ्यासदौरा दि. {#var#} ते {#var#} या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. सदर अभ्यासदौऱ्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी मा.पीठासीन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली {#var#} दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र १४५ पहिला मजला विधान भवन मुंबई येथे महत्वाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.

Approved

1107164077476672655

CPA-6

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मा.सदस्यांसाठी आयोजित करावयाचा आगामी परदेश  अभ्यासदौऱ्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी मा.पीठासीन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली {#var#}, दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र १४५ पहिला मजला विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली बैठकीचा सुधारित वेळ व दिनांक आपणांस लवकरच कळविण्यांत येईल ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107164077459296297

CPA-5

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे {#var#} याबाबत मा.पीठासीन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली {#var#}, दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र १४५ पहिला मजला विधान भवन मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सुधारीत वेळ/दिनांकानुसार आता ही बैठक दि. {#var#}  रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्र {#var#} विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया सुधारीत वेळ/दिनांकानुसार बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.

Approved

1107164077427445886

CPA-4

मा. पीठासीन अधिकारी यांचे निदेशानुसार राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे ( CPA ) {#var#} देशांचा अभ्यासदौरा दि. {#var#} ते {#var#} मध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. {#var#} देशाच्या व्हिसासाठी बायोमॅट्रीक यंत्रावर नोंदणी करण्यासाठी दि. {#var#} रोजी युके व्हीएफएस उर्मी एक्सिस पहिला मजला फेमस स्टुडिओ मागे ई-मोझेस मार्ग समोर महालक्ष्मी  पश्चिम  मुंबई ४०० ०११ येथे {#var#} वा. मुळ कागदपत्रांसह कृपया उपस्थित रहावे, ही विनंती. (शेनगेन देशाच्या व्हिसासाठी बायोमॅट्रीक यंत्रावर नोंदणी करण्याचा दिनांक लवकरच कळविण्यात येईल)
संपर्क : श्री. {#var#}
भ्र.क्र : {#var#}

Approved

1107164077382819859

CPA-3

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मा.सदस्यांसाठी आयोजित करावयाचा आगामी परदेश  अभ्यासदौऱ्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी मा.पीठासीन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली {#var#}, दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. विधानसभा/विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समिती कक्ष तळ मजला नवीन इमारत/जूनी इमारत विधान भवन नागपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.

Approved

1107164077367154474

CPA-2

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मा.सदस्यांसाठी आयोजित करावयाच्या {#var#} अभ्यासदौऱ्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी मा.पीठासीन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली {#var#}, दि.  {#var#} रोजी {#var#} वा.  कक्ष क्र {#var#}, विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.

Approved

1107164077349810183

CPA-1

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मा.सदस्यांसाठी आयोजित करावयाच्या आगामी परदेश अभ्यासदौऱ्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी मा.पीठासीन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली {#var#}, दि.  {#var#} रोजी {#var#} वा.  कक्ष क्र {#var#}, विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे ही विनंती.

Approved

1107164033005868899

D-12-Saksh

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीची बैठक {#var#}, दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#} , विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.सदरहू बैठकीत विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात येईल. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163971849955879

e2-bill2-new

अशासकीय विधेयके व ठराव समितीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मा. समिती प्रमुख तथा उप सभापती, विधानपरिषद यांचे दालन, विधानभवन, {#var#} येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163964079398934

A-nongovtbill

अशासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव समितीची बैठक {#var#}, दि. {#var#} रोजी {#var#} {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163946428847265

Assembly-reporter-ood

महाराष्ट्र विधानसभा : दिनांक  {#var#} : {#var#} {#var#} वाजता.
म.वि.स

Approved

1107163946405990850

OOD-Assembly-link

महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहाच्या दिनांक {#var#} रोजीच्या कामकाजाचा क्रम या सचिवालयाच्या {#var#} या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  प्रधान सचिव,  महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

Approved

1107163946400085877

OOD-Assembly

महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहाच्या दिनांक {#var#} रोजीच्या कामकाजाचा क्रम या सचिवालयाच्या www.mls.org.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  प्रधान सचिव,  महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

Approved

1107163938051112558

F-lakshvedhi

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत (MOIS) प्रणालीवर संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107163911661783459

D-12-Prarup

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीची प्रारुप अहवालासंदर्भातील बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163895620885036

F-tharav-ballot

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अशासकीय ठरावांचे बॅलट  दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. दालन क्र. {#var#}, {#var#} मजला, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163895606790901

F-Halfnhr

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्धा तास चर्चा (सर्वसाधारण ) चे बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता दालन क्र. {#var#}, {#var#} मजला, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163885861801357

Peon-Entry

सदर मुलाखतीच्या प्रवेशाकरिता कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्रवेश नाकारण्यात येईल. Maharashtra Vidhanmandal

Approved

1107163885855758640

Clerk-entry

सदर परीक्षेच्या प्रवेशाकरिता कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्रवेश नाकारण्यात येईल. Maharashtra Vidhanmandal

Approved

1107163878740113933

Clerk Vaccination

सदर परीक्षेच्या प्रवेशाकरिता कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्रवेश नाकारण्यात येईल. Maharashtra Vidhanmandal

Approved

1107163878279543131

Covid 19 dose

सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येते की, ज्या सदस्यांनी अद्याप   कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीचा दुसरा डोस घेतलेला नाही त्यांचेकरिता दि. ८ डिसेंबर, २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते सायं. ५.०० या कालावधीत कक्ष क्रमांक ११८, पहिला मजला, विधान भवन, मुंबई येथे कोविड-१९ लसीकरणातील दुसरा डोस घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Approved

1107163858005900687

V.S.Page-interview

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, वि.स.पागे प्रशिक्षण केंद्र, संचालक पदाची मुलाखत दि. ०८/१२/२०२१ रोजी दुपारी ४.०० वा. कक्ष क्र. १४५, पहिला मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.

Approved

1107163835410156656

C-branch-typist-exam

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन {#var#} च्या आगामी अधिवेशनाकरिता लिपिक-टंकलेखक पदाची टंकलेखन चाचणी कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.

Approved

1107163792678633448

D-7-Saksh

रोजगार हमी योजना समितीची {#var#} जिल्ह्यासंदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163784315705201

E2-BAC-Message

महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सोमवार, दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता, कक्ष क्रमांक १४५, पहिला मजला, विधानभवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163784296830107

E2-Branch-BAC

महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सोमवार, दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता, कक्ष क्रमांक १४५, पहिला मजला, विधानभवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

Approved

1107163784196126221

A-Branch-BAC

विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सोमवार दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता, कक्ष क्र.०४३, तळ मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163784005913361

Assembly-BAC

विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक {#var#} दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विंनती.

Approved

1107163782649236666

E2-lakshvedhi-cancle

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सूचना क्र. {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित केलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, बैठकीचा दिनांक यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782630495499

E2-ENV-Cancle

“वातावरणीय बदलासंदर्भात दोन्ही सभागृहाची संयुक्त तदर्थ समिती” बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात आलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, बैठकीचा दिनांक व वेळ यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782625237915

E2-Env

“वातावरणीय बदलासंदर्भात दोन्ही सभागृहाची संयुक्त तदर्थ समिती” बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा, कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे बैठक /Virtual Meeting (Online) आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782617224251

E2-PLD-Cancle

“सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत तदर्थ समिती” बाबत मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात आलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, बैठकीचा दिनांक व वेळ यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782610755655

E2-PLD

"सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत तदर्थ समिती" बाबत मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे बैठक /Virtual Meeting (Online) आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782597678444

E2-POI-Cancle

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेला औचित्याचा मुद्दा क्र. {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी  {#var#} वा. आयोजित करण्यात आलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, बैठकीचा दिनांक व वेळ यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782586704516

E2-poi

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेला औचित्याचा मुद्दा क्रमांक {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे बैठक /Virtual Meeting (Online) आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782569851720

E2-101-cancle

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली म.वि.प. नियम १०१-अ अन्वये विशेष उल्लेख सूचना क्र. {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात  आलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, बैठकीचा दिनांक व वेळ यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782558446165

E2-101

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली म.वि.प. नियम १०१-अ अन्वये विशेष उल्लेख सूचना क्र {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे बैठक /Virtual Meeting (Online) आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782545428923

E2-93-cancle

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली म.वि.प. नियम ९३ अन्वये सूचना क्रमांक {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात आलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, बैठकीचा दिनांक व वेळ यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782532634659

E2-shapathvidhi-cancle

महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर स्थानिक प्राधिकारी संस्थाद्वारे, पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाद्वारे, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारे निवडून आलेले/आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा दि. {#var#} रोजी  {#var#} वा. आयोजित शपथविधी/प्रतिज्ञाग्रहण समारंभ काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आला असून, शपथविधी/प्रतिज्ञाग्रहण समारंभाचा दिनांक यथावकाश कळविण्यात येईल, असे मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या निदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.

Approved

1107163782521450068

E2-shapthvidhi

महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर स्थानिक प्राधिकारी संस्थाद्वारे, पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाद्वारे, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारे निवडून आलेले/आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी/प्रतिज्ञाग्रहण समारंभ दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. {#var#}  विधान भवन, {#var#} येथे आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया शपथविधी/प्रतिज्ञाग्रहण समारंभास उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782506517060

E2-Tharav

दि. {#var#} रोजी विधान भवन, {#var#} येथे सुरू होणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकरिता अशासकीय ठरावांच्या सूचना दि. {#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत ROIS या संगणकीय प्रणालीवर संपूर्णत: Online पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. यासंदर्भातील पत्रक भाग दोन विधानमंडळाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर पहावे.

Approved

1107163782498511162

E2-Ballot2

महाराष्ट्र विधानपरिषदेसमोर विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या अशासकीय विधेयकांचे बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता दालन क्र.{#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163782484724006

E2-Ballot

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या अशासकीय ठरावांचे बॅलट  दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता दालन क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163782477176203

E2-bill2

अशासकीय विधेयके व ठराव समितीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मा.समिती प्रमुख तथा सभापती, विधानपरिषद यांचे दालन, विधान भवन, {#var#} येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163782465871312

E2-bill1

अशासकीय विधेयके व ठराव समितीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#} , विधान भवन, {#var#} येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163782455459006

E2-93

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली म.वि.प. नियम ९३ अन्वये सूचना क्र. {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी  {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे बैठक /Virtual Meeting (Online) आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782440265960

E2-BAC4

महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीच्या बदलेल्या वेळेनुसार बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782396537407

E2-BAC3

महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, {#var#} येथे आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782383870815

E2-BAC2

महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. विधानभवनाच्या प्रांगणातील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील मंडपामध्ये आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीच्या बदलेल्या वेळेनुसार बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782376063534

E2-BAC1

महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. विधानभवनाच्या प्रांगणातील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील मंडपामध्ये आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163782360475331

E2-Reporter

महाराष्ट्र विधानपरिषद सभागृहाची बैठक दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता.

Approved

1107163782344212973

Council-lakshvedhi-new

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सुरु होणाऱ्या सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाकारिता म.वि.प नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबतचे पत्रक भाग दोन या सचिवालयाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

Approved

1107163765552886461

E-2-Orderofday

महाराष्ट्र विधानपरिषद सभागृहाच्या दिनांक {#var#} रोजीच्या कामकाजाचा क्रम या सचिवालयाच्या www. mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

Approved

1107163765529771248

E-2-online-meeting

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सूचना क्र. {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#} विधान भवन, मुंबई येथे बैठक /Virtual Meeting (online) आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163765468068715

E-2-Msg-2

सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सूचना क्र. {#var#} बाबत मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#} विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163714458036266

Council-lakshvedhi

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सुरु होणाऱ्या सन {#var#} च्या {#var#} अधिवेशनाकारिता म.वि.स नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबतचे पत्रक भाग दोन या सचिवालयाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

Approved

1107163653013654168

Token-mum

{#var#} your Token No is {#var#} for Covid-19 test at Vidhan Bhavan, Mumbai

Approved

1107163653010151781

token-nag

{#var#} your Token No is {#var#} for Covid-19 test at Vidhan Bhavan, Nagpur

Approved

1107163652941333020

Nag-Token

{#var#} your Token No is {#var#} for Covid-19 ( RTPCR ) test at Vidhan Bhavan, Nagpur

Approved

1107163652936026519

Mum-token

{#var#} your Token No is {#var#} for Covid-19 ( RTPCR ) test at Vidhan Bhavan, Mumbai

Approved

1107163645385537331

Peon

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन {#var#} च्या आगामी अधिवेशनाकरिता शिपाई पदाची मुलाखत कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.

Approved

1107163645373682652

Clerk-typist

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन  {#var#} च्या आगामी अधिवेशनाकरिता लिपिक-टंकलेखक पदाची टंकलेखक चाचणी कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.

Approved

1107163636602989282

D-12-Obc-Visit

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचा दि. {#var#} ते {#var#} या कालावधीत जि. {#var#} येथे अभ्यास दौरा आयोजित केला आहे. सदरहू अभ्यास दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107163584300542602

D-6 annual report postpone ngp

पंचायती  राज  समितीचा सन {#var#} या वर्षाचा प्रारुप अहवालास अनुमती देण्यासंदर्भात दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} विधान भवन, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेली बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163584272953409

D-6 annual report postpone

पंचायती  राज  समितीचा सन {#var#} या वर्षाचा प्रारुप अहवालास अनुमती देण्यासंदर्भात दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#} विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आलेली बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163584253224466

D-6 mumbai assmbley

पंचायती  राज  समितीचा सन {#var#} या वर्षाचा{#var#} प्रारुप अहवालास अनुमती देण्यासंदर्भात  दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}  विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163584230519755

D-6 Annual report in assmbley ngp

पंचायती  राज  समितीचा सन {#var#}-{#var#} या वर्षाचा {#var#} प्रारुप अहवालास अनुमती देण्यासंदर्भात  दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}  विधान भवन, नागपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163584210643429

D-6 tour programme postpone

पंचायती  राज  समितीचा दिनांक {#var#} ते {#var#} {#var#}, {#var#} रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकींचा दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे.

Approved

1107163584193436869

D-6 tour revise programme

पंचायती  राज  समितीचा दिनांक {#var#} ते {#var#}, या कालावधीत {#var#} जिल्हासंदर्भात दौऱ्याचा सुधारीत  कार्यक्रम आयोजित  करण्यात आलेला आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163584134168157

D-6 dist tour attend

पंचायती  राज  समितीचा दिनांक {#var#} ते {#var#} या कालावधीत {#var#} जिल्हा भेट व बैठकींचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163584103156123

D-6 doc. sent to mail id

पंचायती  राज  समितीची दि. {#var#} रोजी विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या बैठकीची कागदपत्रे आपल्या ई-मेल आयडीवर पाठविण्यात आली आहेत.

Approved

1107163584091709925

D-6 room no either room no

पंचायती राज समितीची विभागीय सचिवांची साक्ष दि. {#var#} रोजी {#var#} वा.कक्ष क्र. {#var#} च्या ऐवजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} . विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

Approved

1107163584069366406

D-6 internal meet either r.no

पंचायती  राज  समितीची अंतर्गत बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा.  कक्ष क्र. {#var#} च्या ऐवजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} , विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

Approved

1107163584045547118

D-6 dep. sec either internal meet

पंचायती  राज  समितीची दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}  विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली विभागीय सचिवांची साक्ष पुढे ढकलण्यात आली असून त्याऐवजी अंतर्गत बैठक घेण्यात येईल.

Approved

1107163584023280468

D-6 postpone dept. sec evd

पंचायती  राज  समितीची दि. {#var#}0 रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} वा. मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली विभागीय सचिवांची साक्ष पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163584009587380

D-6 depart. sec evd

पंचायती  राज  समितीची दि. {#var#} रोजी {#var#}  कक्ष क्र. {#var#}  विधान भवन, मुंबई येथे विभागीय सचिवांची साक्ष आयोजित करण्यात आली आहे. उक्त बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163583988808207

D-6 internal meet postpone

पंचायती  राज  समितीची दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}  विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली अंतर्गत बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163583971120168

D-6 mum meet

पंचायती राज समितीची दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} विधान भवन, मुंबई येथे अंतर्गत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उक्त बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107163583945916476

D-6 Primery meet postpone

पंचायती राज समितीची दि. {#var#} रोजी {#var#}  वा. कक्ष क्र. {#var#} , विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली प्रारंभिक बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163583921274414

D-6 primery meeting araingment

समितीची दि. {#var#}  रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}  विधान भवन, मुंबई येथे प्रारंभिक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163583895650118

D-6 congress massage

सन {#var#} - {#var#} या वर्षासाठी पंचायती राज समितीवर आपली मा.समिती प्रमुख म्हणून नामनियुक्ती झाल्याबद्दल आपले हार्दिक अभिनंदन.

Approved

1107163541715064492

Half and Hour monsoon

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या  पावसाळी अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील. सदर अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे संगणकीय बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन सर्व मा.सदस्यांना दि.{#var#} रोजी ई-मेलव्दारे कळविण्यात आले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107163541706550945

Half and Hour Budget

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील. सदर अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे संगणकीय बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन सर्व मा.सदस्यांना दि.{#var#} रोजी ई-मेलव्दारे कळविण्यात आले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107163541694716232

Half and Hour 2

म.वि.प. अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांच्या बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन दि.{#var#} रोजी ई-मेलव्दारे वितरित केले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107163541687033247

Half and Hour 1

म.वि.प. च्या सन {#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि.{#var#} रोजीपासून स्वीकारण्यात येतील.

Approved

1107163541678819208

Half and Hour main

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन {#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील. सदर अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे संगणकीय बॅलटसंदर्भातील पत्रक भाग दोन सर्व मा.सदस्यांना दि.{#var#} रोजी ई-मेलव्दारे कळविण्यात आले असून mls.org.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

Approved

1107163532822320241

D-5-StudyTour

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीचा दि.{#var#}  ते {#var#} या कालावधीत {#var#} जिल्ह्याचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163515568394140

F-dharmaday

धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे समितीची बैठक दि.{#var#} रोजी दु.{#var#}, कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163515528238474

F-MOIS-2

सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनासाठी अर्धातास चर्चा (सर्वसाधारण) दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत (MOIS) प्रणालीवर संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107163515520112025

F-SMOIS

सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनासाठी अर्धातास चर्चा (सर्वसाधारण) दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत (SMOIS) प्रणालीवर संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107163515507316409

F-MOIS-1

सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना दि.३०/११/२०२१ रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत (MOIS) प्रणालीवर संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107163515428466865

F-ROIS

सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनासाठी अशासकीय ठराव दि.{#var#} रोजीपासून कार्यालयीन वेळेत (ROIS) प्रणालीवर संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येतील. याबाबतचे पत्रक भाग-२ mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

Approved

1107163515179837494

D-4-Nashik

अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा दि.{#var#} ते {#var#} या कालावधीत {#var#} जिल्ह्याचा दौरा आयोजित केला असल्याने दि.{#var#} रोजी स.{#var#} वा. शासकीय विश्रामगृह, {#var#} येथे समितीच्या सर्व सदस्यांनी कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163515170006811

D-4-samajkalyan

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची समाज कल्याण आयुक्तालय व बार्टी समवेत विभागीय सचिवांची साक्ष दि.{#var#} रोजी दु.{#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, सातवा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.  कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163514957103430

D-11-meeting

उपविधान समितीची बुधवार दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्रमांक {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकीत {#var#} विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत एकूण {#var#} अधिसूचनासंदर्भात चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163369609653782

D12-saksh

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीची दि.{#var#} रोजी {#var#} वा कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथील बैठकीत विभागीय सचिवांची साक्ष आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163369225553178

D4-schedule

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे व बार्टी संस्थेसंदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष दि.{#var#} रोजी दु.{#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163360815527042

D10-saksh

विधानसभा विशेषाधिकार समितीची साक्षीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा.  कक्ष {#var#} विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163309253501973

D5internal

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीची अंतर्गत बैठक दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता समिती कक्ष क्र. {#var#} विसावा मजला विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस आपण उपस्थित रहावे.

Approved

1107163300425609053

D7Akola

रोजगार हमी योजना समितीचा दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोबर, २०२१ या कालावधीत अकोला जिल्हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपरोक्त जिल्हा दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107163281321577646

Prarambhik_M

विधानसभा विनंती अर्ज समितीची प्रारंभिक बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163246575030017

d17a

मराठी भाषा समितीने मराठी भाषा विभागाच्या सचिवांसमवेत आढावा बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केली आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163230855420886

D7WitnessProf.Tax1

रोजगार हमी योजना समितीची व्यवसाय करसंदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष मंगळवार, दिनांक {#var#} रोजी दु. {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163221922504836

E1-Ballo Hall W

सन {#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ता.स्वी.प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163221918235505

E1-Ballo Hall M

सन {#var#} च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या ता.स्वी.प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163221912093145

E1-Ballo Hall B

सन {#var#} च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या ता.स्वी.प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येईल.

Approved

1107163221903260844

E1-First Slot W

सन {#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#} (११.०० ते ५.००) व दुसऱ्या टप्प्यातील दि. {#var#} रोजी पासून स्वीकारण्यात येतील.

Approved

1107163221899329593

E1-First Slot M

सन {#var#} च्या पावसाळी अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#} (११.०० ते ५.००) व दुसऱ्या टप्प्यातील दि. {#var#} रोजी पासून स्वीकारण्यात येतील.

Approved

1107163221893927620

E1-First Slot B

सन {#var#} च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#} (११.०० ते ५.००) व दुसऱ्या टप्प्यातील दि. {#var#} रोजी पासून स्वीकारण्यात येतील.

Approved

1107163221887130598

E1-Rotation Winter

सन {#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनाबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

Approved

1107163221882090790

E1-Rotation Monsoon

सन {#var#} च्या पावसाळी अधिवेशनाबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

Approved

1107163221875354706

E1-Rotation Budget

सन {#var#} च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

Approved

1107163221742218637

D5YAVTMAL

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीचा दि. 23 ते 25/09/2021 या कालावधीत यवतमाळ जिल्ह्याचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163220736382302

Rotation Order Monsoon

सन २०२{#var#} च्या पावसाळी अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील ३१ प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स. ११.०० ते सांय. ०५.०० वाजेपर्यंत व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स. ११.०० पासून QIS संगणक प्रणालीवर स्वीकारण्यात येतील. याबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

Approved

1107163220725757962

Budget - Ballot Day

सन २०२{#var#} च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील तारांकित प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स्वीकारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी दु. {#var#}{#var#}.०० वाजता मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे काढण्यात येईल. कृपया नोंद घ्यावी.

Approved

1107163220652952509

Ballot Day Monsoon

सन २०२{#var#} च्या पावसाळी अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील तारांकित प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स्वीकारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी दु. {#var#}{#var#}.०० वाजता मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे काढण्यात येईल. कृपया नोंद घ्यावी.

Approved

1107163220640917167

Ballot Day Budget

सन २०२{#var#} च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील ३१ प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स. ११.०० ते सांय. ०५.०० वाजेपर्यंत व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स. ११.०० पासून QIS संगणक प्रणालीवर स्वीकारण्यात येतील. याबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

Approved

1107163220617528032

Ballot Day

सन २०२{#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील तारांकित प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स्वीकारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे सदस्यनिहाय बॅलट दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी दु. {#var#}{#var#}.०० वाजता मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे काढण्यात येईल. कृपया नोंद घ्यावी.

Approved

1107163220589128960

Rotation Order Winter

सन २०२{#var#} च्या हिवाळी अधिवेशनाकरिता पहिल्या टप्प्यातील ३१ प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स. ११.०० ते सांय. ०५.०० वाजेपर्यंत व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्न दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी स. ११.०० पासून QIS संगणक प्रणालीवर स्वीकारण्यात येतील. याबाबतचा चक्रानुक्रम दि. {#var#}{#var#}/{#var#}{#var#}/२०२{#var#} रोजी वितरित केला असून mls.org.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

Approved

1107163187947295149

D13-mum

विधानपरिषद आश्वासन समितीचा दिनांक {#var#} रोजीचा मुंबई उपनगरातील कांदीवली ( प. ) दौरा आयोजित करण्यात आला असून सदर दौऱ्याकरीता {#var#} वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीच्या सदस्यांनी कृपया उपस्थित रहावे,

Approved

1107163179228691512

D13MAH

विधानपरिषद आश्वासन समितीची महसूल व वन ( महसूल ) विभागाच्या सचिवांची साक्ष दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163178797840860

D7WitnessProf.Tax

रोजगार हमी योजना समितीची व्यवसाय करसंदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष मंगळवार, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दु. १२.०० वा. कक्ष क्र.७१२, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163152940473272

d4INT

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची अंतर्गत बैठक  दि.{#var#} रोजी {#var#} वा., कक्ष क्र.{#var#} विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163101223341497

ABAC

विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि.{#var#}   रोजी {#var#} वा. विधान भवनाच्या प्रांगणतील मंडपात आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163101173775610

AJointBil

सन {#var#}चे वि.स.वि. क्र. {#var#} विधेयक,{#var#} यावरील दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीची  बैठक , दि. {#var#} रोजी {#var#}वा कक्ष क्र.{#var#} विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163092377758672

d17wit1

मराठी भाषा समितीने विभागीय सचिवांची साक्ष दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केली आहे. कृपया उपस्थित रहावे.

Approved

1107163091472000652

pucwitpost

सार्वजनिक उपक्रम समितीची दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#} , विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली विभागीय सचिवांची साक्ष पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163091406065981

pucwit1

सार्वजनिक उपक्रम समितीची दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}  विधान भवन, मुंबई येथे विभागीय सचिवांची साक्ष आयोजित करण्यात आली आहे.  बैठकीस उपस्थित रहावे,.

Approved

1107163057717180875

H1-16A

मा.सदस्यांचे सन २०२०-२०२१ चे फॉर्म १६-अ विवरण पत्रांसाठी मागणीपत्र सादर करुन कक्ष क्र. १६०३,विधान भवन, मुंबई येथून विवरण पत्र प्राप्त करुन घेण्यात यावे.

Approved

1107163057033570976

h-1-form16A

मा.सदस्य यांच्या सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचे फॉर्म १६-अ वितरीत करण्यात येत असून. कृपया आपल्या फॉर्म १६-अ च्या विवरण पत्रांसाठी मागणीपत्र सादर करुन कक्ष क्र. १६०३,१६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई येथून प्राप्त करुन घ्यावे.

Approved

1107163048447773610

d4saksh-3

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची अकोला व अमरावती जिल्हा दौऱ्यानुषंगाने मंत्रालयीन विभागीय सचिवांची साक्ष दि. {#var#} रोजी दु. {#var#}  वा. ऐवजी दु.{#var#} वा., कक्ष क्र. {#var#}, सातवा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.  कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163032341759937

D13mahsul

विधानपरिषद आश्वासन समितीची महसूल व वन ( महसूल ) विभागाच्या सचिवांची साक्ष दि. ०९/०९/२०२१ रोजी १४.०० वा. कक्ष क्र. १९०३, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163006602781134

d16tour

महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती दि. ०६ व ०७ सप्टेंबर, २०२१ राेजी नंदुरबार येथे विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या योजना/प्रकल्प/कामे इ, भेटी देऊन पाहणी करणार आहे. कृपया दौऱ्यात सहभागी व्हावे, ही विनंती.

Approved

1107163006218930145

d18Witness

अल्पसंख्याक कल्याण समितीची विभागीय सचिवांची साक्ष दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. २००२, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163005780152013

d12obcpost

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीची दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्रमांक २००२, विसावा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली विभागीय सचिवांची साक्ष पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1107163005673040563

d4saksh2

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची अकोला व अमरावती जिल्हा दौऱ्यानुषंगाने मंत्रालयीन विभागाय सचिवांची साक्ष दि.०७/०९/२०२१ रोजी दु.१.०० वा., कक्ष क्र.७११,  विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107163005653624112

d4saksh

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे व बार्टी संस्थेसंदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष दि.०१/०९/२०२१ रोजी दु.१.०० वा. कक्ष क्र.७११, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162997504437056

d17Antw

मराठी भाषा समितीची अंतर्गत बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162997478014377

d17Antnew

मराठी भाषा समितीची अंतर्गत बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहा

Approved

1107162987733808795

D3esti

अंदाज समितीची बैठक दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्र. 2001, विसावा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. समितीच्या सदर बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107162971807152621

obcwit

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीची बैठक , दि.{#var#} रोजी{#var#} वा. कक्ष  2002,, विधान भवन, मुंबई येथे  विभागीय सचिवांची साक्ष आयोजित करण्यात आली आहे.  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162945300665297

d11dpspnew

उपविधान समितीच्या दि. {#var#} रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्र. २००२ विधान भवन, मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकीत {#var#} विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162944501522043

d11dpspeech

उपविधान समितीच्या बुधवार दिनांक {#var#} रोजी {#var#} वाजता कक्ष क्रमांक २००२, विधान भवन, मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकीत {#var#} विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत एकूण {#var#} अधिसूचनासंदर्भात चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162928822133108

D17 wit

मराठी भाषा समितीची साक्ष दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162927737893909

D3JALG

अंदाज समितीचा दिनांक २४ ते २६ ऑगस्ट, २०२१ या कालावधीत जळगांव जिल्ह्याचा दौरा आयोजित करण्यात आला असून   दौऱ्यात सहभागी व्हावे, ही विनंती

Approved

1107162927370927474

PUCantnew

सार्वजनिक उपक्रम समितीची दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#},विधान भवन, मुंबई येथे अंतर्गत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107162927350101098

D7Chandr

रोजगार हमी योजना समितीचा दिनांक २ ते ४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत चंद्रपूर जिल्हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृपया उपरोक्त दौऱ्यास उपस्थित रहावे.

Approved

1107162877182997559

D7Witness

रोजगार हमी योजना समितीची पालघर जिल्ह्याबाबत सचिवांची साक्ष दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.०७१२, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162877121764051

Minorityint

अल्पसंख्याक कल्याण समितीची अंतर्गत बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्रमांक २००२, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162876927552502

d11witss

उपविधान समितीच्या दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. 2002 विधान भवन, मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकीत शालेय शिक्षण सचिवांची साक्ष घेण्यात येणार आहे.  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162876823646456

d4tour

अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा दि. {#var#}{#var#}औरंगाबाद जिल्ह्याचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. सदर दौऱ्याकरीता दि.{#var#} {#var#} वा.  शासकीय विश्रामगृह,{#var#} येथे समितीच्या कृपया उपस्थित राहावे.

Approved

1107162868494187722

D4Ant

अनुसूचित जाती कल्याण समितीची  बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा, कक्ष क्रमांक ७११,  विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162868390108716

D17Ant

मराठी भाषा समितीची अंतर्गत बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.१९०३, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162866515716938

d-16MET

महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीची बैठक दि. {#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र. {#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162859283173742

OBCant

इतर मागासवर्ग कल्याण समितीची अंतर्गत बैठक  दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.२००२  विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162859246747003

D13CWitnes

विधानपरिषद आश्वासन समितीची नगरविकास विभागाच्या सचिवांची साक्ष दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.  बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162850634850515

AssurCAnt

विधानपरिषद आश्वासन समितीची अंतर्गत बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा कक्ष क्र.1903, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.  कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162824717036517

D10Int

विधानसभा विशेषाधिकार समितीची अंतर्गत बैठक दि. {#var#}  रोजी {#var#} वा.  कक्ष ७११ विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162824579739524

D11Begin

उपविधान समितीची प्रारंभिक बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.2002, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162823412133306

PUC_anM

सार्वजनिक उपक्रम समितीची दि.{#var#} रोजी {#var#} वा. कक्ष क्र.{#var#}0000, 00  विधान भवन, मुंबई येथे अंतर्गत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीस उपस्थित रहावे, ही विनंती.

Approved

1107162816817201187

RojgarAn

रोजगार हमी योजना समितीची अंतर्गत बैठक दि.{#var#} रोजी {#var#} वा कक्ष क्र.0712, 07 वा. मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1107162496880963082

D3SupliA

विधानसभेच्या सन {#var#} च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्यक्रम {#var#} या लिंकवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  –सचिव, राजेंद्र भागवत

Approved

1707162461395397379

covid test

{#var#} your Token No is {#var#} for COVID-19 test at Vidhan Bhavan, {#var#}

Approved

1107162453944772456

SpelAsmbly

महाराष्ट्र विधानसभेचे {#var#} दिवसाचे " विशेष अधिवेशन"  दिनांक  {#var#} रोजी पासून विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे.   सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

Approved

1107162453920315440

SpelCncil

महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे {#var#} दिवसाचे "विशेष अधिवेशन" दिनांक
{#var#} रोजी पासून विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

Approved

1107162453885612110

RTPCR

सन {#var#}  चे पावसाळी अधिवेशन दिनांक {#var#} पासून विधानभवन, मुंबई येथे सुरु होत आहे. COVID-19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन अधिवेशन कालावधीत विधानभवन इमारतीत प्रवेशासंदर्भात मा.पीठासीन अधिकारी यांनी दिलेल्या निदेशानुसार प्रसिध्द करण्यात आलेले परिपत्रक विधानमंडळाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर पहावे.
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

Approved

1107162453865097261

OrdCouncil

महाराष्ट्र विधानपरिषद सभागृहाच्या दिनांक  {#var#} रोजीच्या कामकाजाचा क्रम  या सचिवालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.    सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

Approved

1107162453845677603

OrdAsmbly

महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहाच्या दिनांक {#var#}  रोजीच्या कामकाजाचा क्रम  या सचिवालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.   सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

Approved

1707162392312483084

email

आपणास महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातर्फे पाठविण्यात आलेला ई-मेल संदेश कृपया पहावा.

Approved

1707162246253350664

Assemly template

{#var#} सभागृहाच्या दिनांक {#var#} रोजीच्या कामकाजाचा क्रम या सचिवालयाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

Approved

1707162246268144709

comiteeone

{#var#} ची बैठक दि. {#var#} रोजी दुपारी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कृपया आपण बैठकीस उपस्थित रहावे.

Approved

1707162246271671935

comiteetwo

{#var#} ची बैठक दि.{#var#} रोजी दुपारी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती मात्र आता ही बैठक दि.{#var#} रोजी दुपारी {#var#} वाजता, कक्ष क्र.{#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे होईल.

Approved

1707162246287284888

comiteethree

{#var#} ची बैठक दि.{#var#} रोजी दुपारी {#var#} वाजता, कक्ष क्र. {#var#}, {#var#} वा मजला, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती मात्र आता ही बैठक पुढ़े ढकलण्यात आली आहे.

Approved

1707162246294482936

special adhiveshan

{#var#}{#var#} दिवसाचे "विषेश अधिवेशन" दिनांक {#var#} रोजी पासून विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे.

Approved

1707162246299345279

covid info sms

सन {#var#} चे पावसाळी अधिवेशन दिनांक {#var#} पासून विधानभवन, मुंबई येथे सुरु होत आहे. COVID-19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन अधिवेशन कालावधीत विधानभवन इमारतीत प्रवेशासंदर्भात मा.पीठासीन अधिकारी यांनी दिलेल्या निदेशानुसार प्रसिध्द करण्यात आलेले परिपत्रक विधानमंडळाच्या mls.org.in या संकेतस्थळावर पहावे.

Approved

TEMPLATE ID TEMPLATE NAME TEMPLATE MESSAGE STATUS
Copyright © 2020 Vidhan bhavan | legal disclaimer
Designed and maintained by MLS