मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 
विधानपरिषद पोटनिवडणूक २०१७
विधानसभेचे सर्व सन्माननीय सदस्यांना महाराष्ट्र विधानपरिषद पोट-निवडणूक,
२०१७ यांसंदर्भातील पत्र.
मतदानाच्या पध्दतीसंदर्भात सूचना (मराठी)
मतदानाच्या पध्दतीसंदर्भात सूचना ( इंग्रजी)
"वरीलपैकी कोणीही नाही (NOTA)" संदर्भातील भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र
क्र.५६७/३/२०१५/SDR दिनांकित १२ नोव्हेंबर, २०१५.
निवडणूक घेण्याबाबतचे नियम, १९६१ च्या नियम ६९ अन्वये मतदानाचा दिनांक, वेळ
व ठिकाण यासंदर्भातील सूचना ( इंग्रजी )
निवडणूक घेण्याबाबतचे नियम, १९६१ च्या नियम ६९ अन्वये मतदानाचा दिनांक, वेळ
व ठिकाण यासंदर्भातील सूचना ( मराठी )
निवडणूक घेण्याबाबतचे नियम, १९६१ च्या नियम ७० मधील मतदानाच्या गोपनियतेबाबत
व मतदानाच्या पध्दतीबाबत उतारे.