अर्थसंकल्पीय प्रकाशने BUDGETARY PUBLICATION

1). वित्तविषयक विवरणपत्र (ग्रीन बुक)
Financial Statement (Green Book)
2). संक्षिप्त अर्थसंकल्प – 2021-2022 (पिंक बुक)
Budget in Brief – 2021-2022 (Pink Book)
3). अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग-1 - महसूल व जमा यांचे तपशीलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज – 2021-2022
Civil Budget Estimate – Part-I - Budget Estimates of Revenue and Receipts – 2021-2022
4). अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग-2 - खर्चाचा प्रधानशीर्षवार-नि-विभागवार सारांश व लोकलेखा – 2021-2022
Civil Budget Estimate – Part-II - Major Head-cum-Dept.wise Summary of Expenditure and Public Account – 2021-2022
5). अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग-2 - खर्च - विभागवार प्रकाशने – 2021-2022
Civil Budget Estimates – Part-II – Expenditure-Dept.wise Publication – 2021-2022
6). भाग-2 - जिल्हानिहाय खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज– 2021-2022
Districtwise Publications of Budget Estimate-Part-II Under Planning Dept.
7). 2021-2022 या वर्षाकरीता प्रस्तावित केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची
Schedule of Appropriation proposed for the year 2021-2022
8). अर्थसंकल्पविषयक निवेदन (नवीन बाबी)
Budget Memorandum (New Items)
9). अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग-3 - परिशिष्टे
Civil Budget Estimate Part-III Appendix
10). महाराष्ट्र राज्याचे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण, राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र आणि प्रकटीकरणे – 2021-2022
Medium Term Fiscal Policy, Fiscal Policy Strategy Statement and Disclosures for Maharashtra-2021-2022
11). वार्षिक कार्यक्रम 2021-2022 संक्षिप्त विवरण पत्र
ANNUAL SCHEME - 2021-2022 (Summary Statement)
12). वार्षिक कार्यक्रम 2021-2022 विभागवार
ANNUAL SCHEME - 2021-2022 (Departmentwise)
13). वार्षिक कार्यक्रम 2021--2022 विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशनिहाय
Vidarbha,Marathwada,Rest of Maharashtra Regionwise Scheme/ Committed Development Expenditure
14). कार्यक्रम अंदाजपत्रक
Performance Budget
15).महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२० - २१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
Copyright © 2020 Vidhan bhavan | legal disclaimer
Designed and maintained by MLS