मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने / कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२० - २१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र (२०२०-२१ )
नियोजन विभाग ( मंत्रालय ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नियोजन विभाग २०२१-२०२२ ( भाग -२ ) ( मराठी ) ( इंग्रजी )
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
आदिवासी विकास विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ( उच्च शिक्षण ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग( तंत्रशिक्षण ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ( कला व ग्रंथालये ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
मृद व जलसंधारण विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
जलसंपदा विभाग ( पाटबंधारे प्रकल्प ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
जलसंपदा विभाग ( जलविद्युत प्रकल्प ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
ग्रामविकास विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग ( महसूल प्रशासन व पुनर्वसन ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग , ( वने ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग , ( नोंदणी व मुद्रांक ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग , ( भूमि अभिलेख विभाग ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
(लिंग भाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र व बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्र 2021-2022)
कृषी विभाग ( मराठी ) ( इंग्रजी )
फलोत्पादन विभाग ( मराठी ) ( इंग्रजी )
गृह विभाग- सर्वसाधारण, (भाग- १ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग- राज्य उत्पादन शुल्क, (भाग- २ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग - परिवहन, (भाग- ३ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग - पोलीस, (भाग- ४ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग- तुरुंग (भाग- ५ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ( प्राथमिक ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक (२०२१-२२)
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (क्रीडा),कार्यक्रम अंदाजपत्रक(२०२१-२२)
गृहनिर्माण विभागाचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
पर्यावरण व वातारवणीय बदल विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
अल्पसंख्यांक विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
सार्वजनिक आरोग्य विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
विधी व न्याय विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
नगर विकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
मराठी भाषा विभागाचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
वित्त विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
महिला व बालविकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
 
webs counters
Visited