मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने / कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२० - २१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र (२०२०-२१ )
नियोजन विभाग ( मंत्रालय ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नियोजन विभाग २०२१-२०२२ ( भाग -२ ) ( मराठी ) ( इंग्रजी )
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
आदिवासी विकास विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ( उच्च शिक्षण ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग( तंत्रशिक्षण ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ( कला व ग्रंथालये ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
मृद व जलसंधारण विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
जलसंपदा विभाग ( पाटबंधारे प्रकल्प ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
जलसंपदा विभाग ( जलविद्युत प्रकल्प ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
ग्रामविकास विभाग, कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग ( महसूल प्रशासन व पुनर्वसन ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग , ( वने ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग , ( नोंदणी व मुद्रांक ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
महसूल व वन विभाग , ( भूमि अभिलेख विभाग ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( २०२१-२२)
(लिंग भाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र व बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्र 2021-2022)
कृषी विभाग ( मराठी ) ( इंग्रजी )
फलोत्पादन विभाग ( मराठी ) ( इंग्रजी )
गृह विभाग- सर्वसाधारण, (भाग- १ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग- राज्य उत्पादन शुल्क, (भाग- २ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग - परिवहन, (भाग- ३ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग - पोलीस, (भाग- ४ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
गृह विभाग- तुरुंग (भाग- ५ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-2022
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ( प्राथमिक ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक (२०२१-२२)
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), कार्यक्रम अंदाजपत्रक
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (क्रीडा),कार्यक्रम अंदाजपत्रक(२०२१-२२)
गृहनिर्माण विभागाचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
पर्यावरण व वातारवणीय बदल विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
अल्पसंख्यांक विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
सार्वजनिक आरोग्य विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
विधी व न्याय विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
नगर विकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
मराठी भाषा विभागाचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
वित्त विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
महिला व बालविकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२१-२२
 
webs counters
Visited