मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विधानपरिषद आश्वासन समिती
सदस्यांची नामनियुक्ती २०२१-२०२२
ज्ञापन
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८
कार्यपद्धतीचे नियम
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक १९४
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक १९५
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक १९६
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक १९७
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक १९८
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक १९९
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक २००
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक २०१
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक २०२
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक २०३
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक २०४
विधानपरिषद आश्वासन समितीचा अहवाल क्रमांक २०५
अहवाल- बारावी विधानसभा
 
webs counters
Visited