मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 

भरती आणि निकाल
भरती : विधानमंडळाच्या कामासाठी एमपॅनेलमेंट ( Empanelment )

करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत
भरती : मराठी - प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) ऑगस्ट २०१७
भरती : हिंदी / इंग्रजी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) ऑगस्ट २०१७
निकाल : 'अग्निशामक' गट-(क) निकाल
निकाल : मराठी / हिंदी / इंग्रजी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) फेब्रुवारी २०१७