मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 

भरती आणि निकाल / जाहिरात
" इंग्रजी प्रतीवेदक " ( कनिष्ठ ) आणि " हिंदी प्रतीवेदक " ( कनिष्ठ ) या पदाच्या भरतीसाठी ची

जाहिरात रद्द करण्यात आली आहे.
" मराठी प्रतीवेदक " ( कनिष्ठ ) या पदाच्या भरतीसाठी ची जाहिरात रद्द करण्यात आली आहे.
" इंग्रजी प्रतीवेदक " ( कनिष्ठ ) आणि " हिंदी प्रतीवेदक " ( कनिष्ठ ) या पदाच्या भरतीसाठी ची

जाहिरात रद्द करण्यात आली आहे.
 
webs counters
Visited