मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
माहितीचा अधिकार
 
क्र. विषय
१.१ अद्ययावत माहिती कलम ४(१)(ब) नुसार
१.२ अद्ययावत माहिती कलम ४(१)(ब) नुसार (सन २०११-१२)
माहिती अधिकारी नियुक्तिबाबतचे कार्यालयीन आदेश २० जुलै २००६
अंमलबजावणी अहवाल ऑक्टोबर २००५ ते जुन २००६
अंमलबजावणी अहवाल जुलै २००६ ते ऑक्टोबर २००६
अंमलबजावणी अहवाल नोव्हेंबर २००६
अंमलबजावणी अहवाल डिसेंबर २००६
अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी २००७
अंमलबजावणी अहवाल फेब्रुवारी २००७
अंमलबजावणी अहवाल मार्च २००७
१० अंमलबजावणी अहवाल एप्रिल २००७
११ अंमलबजावणी अहवाल मे २००७
१२ अंमलबजावणी अहवाल जुन २००७
१३ अंमलबजावणी अहवाल जुलै २००७
१४ अंमलबजावणी अहवाल ऑगस्ट २००७
१५ अंमलबजावणी अहवाल सप्टेंबर २००७
१६ अंमलबजावणी अहवाल ऑक्टोंबर २००७
१७ अंमलबजावणी अहवाल नोव्हेंबर २००७
१८ अंमलबजावणी अहवाल डिसेंबर २००७
१९ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी २००८
२० अंमलबजावणी अहवाल फेब्रुवारी २००८
२१ अंमलबजावणी अहवाल मार्च २००८
२२ अंमलबजावणी अहवाल एप्रिल २००८
२३ अंमलबजावणी अहवाल मे २००८
२४ अंमलबजावणी अहवाल जुन २००८
२५ अंमलबजावणी अहवाल जुलै २००८
२६ अंमलबजावणी अहवाल ऑगस्ट २००८
२७ अंमलबजावणी अहवाल सप्टेंबर २००८
२८ अंमलबजावणी अहवाल ऑक्टोंबर २००८
२९ अंमलबजावणी अहवाल नोव्हेंबर २००८
३० अंमलबजावणी अहवाल डिसेंबर २००८
३१ अंमलबजावणी अहवाल एप्रिल २००९
३२ अंमलबजावणी अहवाल मे २००९
३३ अंमलबजावणी अहवाल जुन २००९
३४ अंमलबजावणी अहवाल जुलै २००९
३५ अंमलबजावणी अहवाल ऑगस्ट २००९
३६ अंमलबजावणी अहवाल सप्टेंबर २००९
३७ अंमलबजावणी अहवाल ऑक्टोंबर २००९
३८ अंमलबजावणी अहवाल नोव्हेंबर २००९
३९ अंमलबजावणी अहवाल डिसेंबर २००९
४० अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी २०१० ते डिसेंबर २०१०
४१ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी २०११
४२ अंमलबजावणी अहवाल फेब्रुवारी २०११
४३ अंमलबजावणी अहवाल मार्च २०११
४४ अंमलबजावणी अहवाल एप्रिल २०११
४५ अंमलबजावणी अहवाल मे २०११
४६ अंमलबजावणी अहवाल जून २०११
४७ अंमलबजावणी अहवाल जुलै २०११
४८ अंमलबजावणी अहवाल ऑगस्ट २०११
४९ अंमलबजावणी अहवाल सप्टेंबर २०११
५० अंमलबजावणी अहवाल ऑक्टोबर २०११
५१ अंमलबजावणी अहवाल नोव्हेंबर २०११
५२ अंमलबजावणी अहवाल डिसेंबर २०११
५३ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१२
५४ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१३
५५ इतर मागासवर्गीय समिती कलम ४(१)(ब) मध्ये नमूद केल्यानुसार माहिती
५६ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१४
५७ महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचा सन २०१५ चा दहावा वार्षिक अहवाल
५६ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१६
५६ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१७
५६ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१८
५७ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०१९
५८ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०२०
५९ अंमलबजावणी अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर २०२१
 
webs counters
Visited