मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
संपर्क
 
पत्ता
महाराष्ट्र विधानमंडळ,
विधान भवन ,
बॅकबे रेक्लमेशन ,
विधान भवन मार्ग ,
मुंबई - ४०० ०३२.

विधानमंडळ दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२०२ ७३ ९९ / २२०२ ६३ ५४ / २२०२ ६८ ७९ / २२०२ ७७ ७५ / ७७

फॅक्स क्रमांक : ०२२-२२०२ ४५ २४ / २२८२ ०८ २०

ई-मेल ( Email ) : secy1-mls@mah.gov.in
 
webs counters
Visited