मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
संपर्क
 
पत्ता
महाराष्ट्र विधानमंडळ,
विधान भवन ,
बॅकबे रेक्लमेशन ,
विधान भवन मार्ग ,
मुंबई - ४०० ०३२.

विधानमंडळ दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२०२ ७३ ९९ / २२०२ ६३ ५४ / २२०२ ६८ ७९ / २२०२ ७७ ७५ / ७७

फॅक्स क्रमांक : ०२२-२२०२ ४५ २४ / २२८२ ०८ २०

ई-मेल ( Email ) : psec.legislature@maharashtra.gov.in
 
webs counters
Visited