मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
संपर्क
 
पत्ता
महाराष्ट्र विधानमंडळ,
विधान भवन ,
बॅकबे रेक्लमेशन ,
विधान भवन मार्ग ,
मुंबई - ४०० ०३२.

विधानमंडळ दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२०२ ७३ ९९ / २२०२ ६३ ५४ / २२०२ ६८ ७९ / २२०२ ७७ ७५ / ७७

फॅक्स क्रमांक : ०२२-२२०२ ४५ २४ / २२८२ ०८ २०

ई-मेल ( Email ) : psec.legislature@maharashtra.gov.in
 
webs counters
Visited