मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
कार्यालयीन आदेश
दिनांक क्रमांक विषय PDF
१७/०९/२०२१ १४२०१/क-१ कार्यालयीन आदेश
३०/०८/२०२१ शासन परिपत्रक गोपाळकाला व अनंत चतुर्दशी निमित्ताने स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत
२५/०८/२०२१ १३०१६/क-१ कार्यालयीन आदेश
२०/०८/२०२१ १२७२९/क-१ कार्यालयीन आदेश
१०/०८/२०२१ १२१९१/क-१ कार्यालयीन आदेश ( दालन व्यवस्था )
०५/०८/२०२१ ११९१३/क-१ कार्यालयीन आदेश
०५/०८/२०२१ ११९११/क-१ क्यू-आर कोडच्या कामाकरिता नियुक्ती
०४/०८/२०२१ ११८४५/क-१ नियंत्रण अधिकारी
३०/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१४/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ प्रधान सचिव या पदावर नियुक्ती
१४/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ प्रधान सचिव या पदावर नियुक्ती
०८/०७/२०२१ १०६८०/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०४/०७/२०२१ १०२८३/क-१ अवर सचिव ( समिती ) तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०४/०७/२०२१ १०२८२/क-१ अवर सचिव तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/०७/२०२१ १०१०४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०७/२०२१ १०१०३/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०७/२०२१ १०१०२/क-१ कार्यालयीन आदेश
०१/०७/२०२१ १००३३/क-१ RT-PCR कोरोना चाचणी करिता
०१/०७/२०२१ १००३२/क-१ कार्यालयीन आदेश ( बदली / पदस्थापना )
२४/०६/२०२१ ९५६१/क-१ कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
२३/०६/२०२१ ९४७८/क-१ ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी ( Empanelment )
१५/०६/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०७/०६/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०४/०६/२०२१ ८४४५/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
३१/०५/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती २५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२०/०५/२०२१ ७८४१ / क-१ लसीकरण कार्यक्रम करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१४/०५/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
३०/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१२/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०८/०४/२०२१ ६२२३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
३०/०३/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०३/२०२१ ५१३१/ क-१ " माहिती अधिकारी " ( समन्वय ) नियुक्ती
१६/०३/२०२१ म.वि.स/ क-१ कार्यालयीन आदेश
१०/०३/२०२१ ४४४६/ क-१ कार्यालयीन आदेश
०५/०३/२०२१ ३९३९/ क-१ ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी
०५/०३/२०२१ ३९३३/ क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल तपासण्याकरिता नियुक्ती
२७/०१/२०२१ १३५५/ क-१ ' सहायक कक्ष अधिकारी ' ( बदली / पदस्थापना )
२७/०१/२०२१ १३५४/ क-१ ' कक्ष अधिकारी ' ( बदली / पदस्थापना )
२०/०१/२०२१ १०२६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०१/२०२१ ८५९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०७/०१/२०२१ म.वि.स/ क-१ " विशेष कार्य अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
०७/०१/२०२१ २८०/ क-१ विधानभवन नागपूर येथील स्वतंत्र कक्षात बदलीने पदस्थापना
१०/१२/२०२० १७१४५/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१०/१२/२०२० १७१४३/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
०९/१२/२०२० १७०४७/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
०४/१२/२०२० १६७६५/ क-१ १००% उपस्थिती आणि RT-PCR कोरोना चाचणी करिता
२४/११/२०२० १६२५७/ क-१ नागपूर येथील स्वतंत्र कक्षात बदलीने पदस्थापना
१८/११/२०२० १५९८८/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१२/११/२०२० १५७८५/ क-१ कार्यालयीन आदेश
११/११/२०२० १५७१६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०२/११/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० % करण्यात आली आहे.
०७/१०/२०२० १३८४४/ क-१ नमूद लिपिक टंकलेखक यांची उपस्थिती १०० % करण्यात आली आहे.
०४/०९/२०२० १२०३६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०३/०९/२०२० म.वि.स मा. विशेष मंडळाने घेतलेला निर्णय
०३/०९/२०२० ११८७८/ क-१ RT - PCR चाचणी करणे करिता आणि अहवाल अपलोड करणेकरीता
०३/०९/२०२० ११८७०/ क-१ RT - PCR चाचणी करणे करिता
०३/०९/२०२० ११८६९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२९/०८/२०२० ११५३६/ क-१ कोरोना विषाणू संदर्भातील चाचणी आरोग्य पथक / हॉटेल वास्तव्याची व्यवस्था करणे बाबत
२१/०८/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
११/०८/२०२० १०९२०/ क-१ गोपाळकाला व अनंत चतुर्दशी निमित्त सचिवालयातील कार्यालय बंद असणेबाबत
३१/०७/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०७/२०२० १०१४४/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०९/०७/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०३/०७/२०२० ९३२९/ क-१ " ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी " या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार
०३/०७/२०२० ९३२७/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२९/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०६/२०२० ८८३७/ क-१ सेवानिवृत्त ग्रंथपाल
१९/०६/२०२० ८७८३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०२/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१८/०५/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१८/०५/२०२० ८०७८/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०५/२०२० ८०६९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०५/०५/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१४/०३/२०२० ६५९०/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुट्टी संदर्भात
१३/०३/२०२० ६२८७/ क-१ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०४/०३/२०२० ५०८५/ क-१ श्री. कै. रा. पाझारे, कक्ष अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२८/०२/२०२० ४४८४/ क-१ महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : समय - २०१६/प्र.क्र. ६२/ १८ ( र.व.का.), दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२०
१७/०२/२०२० ३२८४/ क-१ श्री. बा. तु. माने, यावर सचिव (समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१५/०२/२०२० ३२१६/ क-१ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती
१३/०२/२०२० ३०६१/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०३/०२/२०२० २३३०/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२२/०१/२०२० १६०३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१६/०१/२०२० १२३६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला कक्ष / अतिरिक्त कार्यभार
१६/०१/२०२० १२३५/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१३/०१/२०२० ८८६/ क-१ श्री. उ. श. शिंदे, अवर सचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२४/०९/२०१९ १८३१७/ क-१ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप
 
webs counters
Visited