मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
कार्यालयीन आदेश
दिनांक क्रमांक विषय PDF
२३/०५/२०२३ ९४७७/क-१ कु.सं.ल.विधाते, अवर सचिव ( समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०५/२०२३ ९१३५/क-१ "सचिव-२ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३४/क-१ "सचिव-१ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३३/क-१ "सचिव-१ " व " सचिव -२" नामाभिधानाचे पद
११/०५/२०२३ ९१३२/क-१ "सह सचिव" यापदावर नियुक्ती
११/०५/२०२३ ९१३०/क-१ "सह सचिव " या नामाभिधानाची दोन नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत
०३/०५/२०२३ ८८०२/क-१ "कक्ष अधिकारी" यांची बदली / पद: स्थापना
११/०४/२०२३ ७७९६/क-१ "कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी " यांची बदली / पद: स्थापना
११/०४/२०२३ ७७९५/क-१ अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०४/२०२३ ७७८७/क-१ "सहायक मालमत्ता व्यवस्थापक" या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०२३/क-१ "सहायक कक्ष अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०२१/क-१ "कक्ष अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०२०/क-१ "अवर सचिव ( समिती ) " या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०१९/क-१ "अवर सचिव " या पदावर नियुक्ती
२८/०३/२०२३ ६८३१/क-१ "पहारेकरी" या पदावर नियुक्ती
२५/०३/२०२३ ६७०७/क-१ कार्यालयीन आदेश ( श्री. रा. भि. कदम )
२५/०३/२०२३ ६७०५/क-१ बदली रजा संदर्भात
२१/०३/२०२३ ६२४९/क-१ "उप सचिव" या पदावर नियुक्ती
१३/०३/२०२३ ५४८६/क-१ गोपनीय लिपिक या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती
०६/०३/२०२३ ५०१५/क-१ श्री. दि. श. पाटील, सहायक लेखा अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार समाप्त
२८/०२/२०२३ ४५४९/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२६/०२/२०२३ ४३३२/क-१ श्रीमती सायली सु. कांबळी यांची उप सचिव ( विधी ) या पदामध्ये कायम बदलीने तात्काळ नियुक्ती
२६/०२/२०२३ ४३३१/क-१ श्रीमती सायली सु. कांबळी यांचा उप सचिव ( विधी ) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये समाप्त
२६/०२/२०२३ ४३३०/क-१ " मराठी भाषा गौरव दिन " करीता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
२४/०२/२०२३ ४२२९/क-१ फितध्वनीमुद्रण कक्षास सहाय्य
२३/०२/२०२३ ४२२७/क-१ अधिवेशन कालावधीकरीता लिपिक टंकलेखकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेले कक्ष
२४/०२/२०२३ ४२२६/क-१ " सहायक कक्ष अधिकारी" बदली / पद:स्थापना
२४/०२/२०२३ ४१४०/क-१ अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२१/०२/२०२३ ३९८२/क-१ ग-१ " सामान्य कक्ष" व ग-२" सामग्री कक्ष" यांचे पर्यवेक्षीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
१६/०२/२०२३ ३७०६/क-१ ड-१७ " मराठी भाषा समिती " कक्षास सहाय्य करण्यासाठी नियुक्ती
०८/०२/२०२३ ३१०४/क-१ श्री. अविनाश हाटकर यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०२/२०२३ ३१०१/क-१ श्री. प्र.श्री. खोंदले यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०६/०२/२०२३ २९१९/क-१ लिपिक- टंकलेखकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेला कक्ष
२५/०१/२०२३ २२५१/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२०/०१/२०२३ १९७७/क-१ " मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा " लिपिक - टंकलेखक यांची नियुक्ती
२०/०१/२०२३ १९७६/क-१ ग्रंथालय कक्षास सहाय्य करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१८/०१/२०२३ १८२१/क-१ "लिपिक-टंकलेखक" यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला कक्ष
१८/०१/२०२३ १८२०/क-१ " सहायक कक्ष अधिकारी" व "लिपिक-टंकलेखक" यांची बदली / पद: स्थापना
१६/०१/२०२३ १६१३/क-१ हिंदुहृदयसम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तैलचित्राचे अनावरण समारंभ
०९/०१/२०२३ १२०४/क-१ श्रीमती मेघना तळेकर, उपसचिव यांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती
३१/१२/२०२२ २६०८१/क-१ कार्यालयीन आदेश
२९/१२/२०२२ २५७४३/क-१ कागदपत्रे विधानभवन मुंबई येथे पाठविण्याबाबत
२१/१२/२०२२ २५०१४/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१६/१२/२०२२ २४६२३/क-१ कार्यालय सुरु राहणे बाबत
०६/१२/२०२२ २४२०६/क-१ कार्यालयीन आदेश
०६/१२/२०२२ २४१९७/क-१ कार्यालयीन आदेश
२९/११/२०२२ २३६९७/क-१ सहायक माहिती अधिकारी ( समन्वय )
२९/११/२०२२ २३६९६/क-१ माहिती अधिकारी ( समन्वय )
२९/११/२०२२ २३७२०/क-१ अर्जित व परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात आली आहे.
१८/११/२०२२ २३०५७/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/११/२०२२ २३०३९/क-१ माहितीचा अधिकार ( नोडल अधिकारी )
१७/११/२०२२ २२९३०/क-१ लिपिक-टंकलेखक यांची बदली/पद:स्थापना
११/११/२०२२ २२५८८/क-१ कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक व देय लिपिक यांची बदली/पद:स्थापना
०४/११/२०२२ २२२५९/क-१ " एक दिवस समुद्रावर" कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरिता नियुक्ती
१०/१०/२०२२ २०७५८/क-१ सहायक माहिती अधिकारी ( समन्वय ) म्हणून नियुक्ती
०६/१०/२०२२ ३०५७१/क-१ कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांची बदली/पद:स्थापना
३०/०९/२०२२ २०३०७/क-१ श्री. अमोल पाटील, अवर सचिव ( समिती ) यांच्याकडील कामकाज
२९/०९/२०२२ २०२१८/क-१ माहिती अधिकारी ( समन्वय ) म्हणून नियुक्ती
२१/०९/२०२२ १९८३२/क-१ " पंपचालक" पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
२१/०९/२०२२ १९८३१/क-१ "अग्र अग्निशामक" पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०५/०९/२०२२ १८७५९/क-१ अंतर्गत लेखापरीक्षण
०५/०९/२०२२ १८७५८/क-१ कक्ष अधिकारी बदली / पदस्थापना
०५/०९/२०२२ १८७५७/क-१ "ल" (जनसंपर्क) व राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ कक्षाचे कामकाज
२१/०८/२०२२ १७४१६/क-१ 'भूमिपुत्र' प्रकाशन सोहळा व त्याची पूर्वतयारी करिता
१७/०८/२०२२ १७१३०/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांची बदली / पदस्थापना
१२/०८/२०२२ १६८६६/क-१ श्री. ना. रा. थिटे, उप सचिव यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०८/२०२२ १६४७४/क-१ ०९ ऑगस्ट २०२२ रोजी कार्यालय सुरु राहणे
०५/०८/२०२२ १६३८७/क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
२८/०७/२०२२ १५८८२/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
२२/०७/२०२२ १५५५८/क-१ "अ" विधानसभा विधिविधान कक्षामध्ये नियुक्ती
१५/०७/२०२२ १४९५६/क-१ १७ जुलै २०२२ रोजी विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०५/०७/२०२२ १४११६/क-१ " मा. अध्यक्षांचे सचिव " या पदावर नियुक्ती
०४/०७/२०२२ १४८४६/क-१ राष्ट्रपती निवडणूक -२०२२ ( अधिकारी कर्मचारी यांची नियुक्ती )
०१/०७/२०२२ १३७६६/क-१ फितध्वनीमुद्रण कक्षास सहाय्य
०१/०७/२०२२ १३७६२/क-१ २ जुलै २०२२ रोजी विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०१/०७/२०२२ १३७६१/क-१ विधानसभा लॉबीमध्ये मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख ठेवणे
०१/०७/२०२२ १३७६०/क-१ ३ जुलै २०२२ रोजी विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
२९/०६/२०२२ १३६०९/क-१ फितध्वनीमुद्रण कक्षास सहाय्य
२९/०६/२०२२ १३६०८/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
२१/०६/२०२२ १२९७३/क-१ " कक्ष अधिकारी " पदोन्नतीने नियुक्ती
१७/०६/२०२२ १२६९५/क-१ राष्ट्रपती पदाची निवडणूक, २०२२ करीता लिपिक टंकलेखक यांची नियुक्ती
१७/०६/२०२२ १२६८८/क-१ लिपिक टंकलेखक बदली / पदस्थापना
१४/०६/२०२२ १२३०७/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करीता सहाय्य करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती
१४/०६/२०२२ १२३०६/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करीता अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती
०७/०६/२०२२ ११७८१/क-१ राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करीता अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती
०३/०६/२०२२ ११५२७/क-१ कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी
०१/०६/२०२२ ११३५२/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक २०२२ प्रक्रियेकरिता लिपिक - टंकलेखक नियुक्ती
२३/०५/२०२२ १०५४८/क-१ राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणूक २०२२ प्रक्रियेकरिता नियुक्ती
१३/०५/२०२२ १००२८/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१०/०५/२०२२ ९७२३/क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
०९/०५/२०२२ ९६२१/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०४/०५/२०२२ ९२८८/क-१ " कक्ष अधिकारी " या पदावर लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती
०४/०५/२०२२ ९०४२/क-१ कार्यालयीन आदेश
०४/०५/२०२२ ९०४१/क-१ कार्यलयीन आदेश
२२/०४/२०२२ ८४०१/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०४/२०२२ ८०१४/क-१ श्री. मंगेश अ पिसाळ
३०/०३/२०२२ ७०७०/क-१ नामाभिधानामध्ये सुधारणा
२५/०३/२०२२ ६७२१/क-१ कार्यालयीन आदेश
१७/०३/२०२२ ५६०९/क-१ अपिलीय प्राधिकारी
१४/०३/२०२२ ५१४४/क-१ श्री. सुरेश नि. मोगल
०८/०३/२०२२ ४४४८/क-१ श्री. सचिन सु. बाभळगावकर
०८/०३/२०२२ ४४४६/क-१ देयक लिपिक पदावर नियुक्ती
०८/०३/२०२२ ४४४५/क-१ रोखपाल (२) पदावर नियुक्ती
०७/०३/२०२२ ४२६९/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०७/०३/२०२२ ४२६८/क-१ संयुक्त समिती कक्ष निर्माण करणे
०५/०३/२०२२ ४१२४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०४/०३/२०२२ ३९९२/क-१ नामाभिधानामध्ये सुधारणा
०४/०३/२०२२ ३९९१/क-१ अवर सचिव ( समिती ) पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/०३/२०२२ ३५९७/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख ( सुधारित )
०२/०३/२०२२ ३५९६/क-१ अँटीजेन चाचणी ( सुधारित )
२५/०२/२०२२ ३२९९/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
२५/०२/२०२२ ३२९८/क-१ " ध्वनीयंत्रणाचालक तथा यांत्रिक " नियुक्ती
२५/०२/२०२२ ३२९७/क-१ आरोग्य तपासणी बाबतचा अहवाल तपासणे करिता नियुक्ती
२५/०२/२०२२ ३२९६/क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल संदर्भातील कार्यवाही करिता नियुक्ती
२५/०२/२०२२ ३२९५/क-१ अँटीजेन चाचणी
२५/०२/२०२२ ३२९१/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक टंकलेखक ( बदली / पद:स्थापना )
१५/०२/२०२२ २५०४/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी
१४/०२/२०२२ २३७७/क-१ " सेवानिवृत्त अवर सचिव ( समिती ) "
०८/०२/२०२२ २०३४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०८/०२/२०२२ २०३०/क-१ कार्यालयीन आदेश
०३/०२/२०२२ १८९१/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०२/२०२२ १८२०/क-१ श्रीमती मे.दि.तळेकर, उप सचिव यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०१/०२/२०२२ १६७२/क-१ श्री. जयवंत बाळकृष्ण राणे यांची करार पद्धतीने नियुक्ती
२५/०१/२०२२ १३०९/क-१ कार्यालयीन आदेश ( मुख्य टंकलेखक )
२५/०१/२०२२ १३०८/क-१ कार्यालयीन आदेश
२४/०१/२०२२ १२२९/क-१ निम्नश्रेणी लघुलेखक
२१/०१/२०२२ ११४२/क-१ मा. सदस्यांच्या जीवन परिचयाच्या माहितीचे संकलन ( who's who )
२१/०१/२०२२ ११४०/क-१ "स्वीय सहायक " नियुक्ती
२०/०१/२०२२ १९३८७ ते १९३८९/क-१ कार्यालयीन आदेश
१७/०१/२०२२ ८४६/क-१ विशेष कार्य अधिकारी
१५/०१/२०२२ १९०९५ ते १९१०६/क-१ कार्यालयीन आदेश
१२/०१/२०२२ ६०८/क-१ अधिकारी / कर्मचारी यांची दैनंदिन उपस्थिती ( सुधारित )
१२/०१/२०२२ ६०५/क-१ उप ग्रंथपाल ( संदर्भ व संशोधन )
११/०१/२०२२ ५३६ /क-१ अधिकारी / कर्मचारी यांची दैनंदिन उपस्थिती
११/०१/२०२२ ५३५ /क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
११/०१/२०२२ ५३२ /क-१ सहायक कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
०७/०१/२०२२ ३६१ /क-१ कार्यालयीन आदेश
०४/०१/२०२२ ९० /क-१ कार्यालयीन आदेश
२८/१२/२०२१ २०४९० /क-१ कार्यालयीन आदेश
२४/१२/२०२१ २००३४ /क-१ कार्यालयीन आदेश
२२/१२/२०२१ १९६९३ /क-१ शिपाई पदावर नियुक्ती
२१/१२/२०२१ १९४७२ /क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल तपासण्याकरिता
२०/१२/२०२१ १९३८४ /क-१ मा. सदस्यांच्या उपस्थितीपट करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ( मराठी भाषा विभाग )
२०/१२/२०२१ १९३८२ /क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
१७/१२/२०२१ १९२७६ /क-१ RT-PCR करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१७/१२/२०२१ १९२७५ /क-१ RT-PCR अहवाल तपासणीकरिता
१७/१२/२०२१ १९२७३ /क-१ " ध्वनीयंत्रणाचालक तथा यांत्रिकी " नियुक्ती
१४/१२/२०२१ १९०४२ /क-१ उच्चश्रेणी लघुलेखक या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०६/१२/२०२१ म.वि.स /क-१ सहसचिव ( समिती ) तथा विशेष कार्य अधिकारी
०६/१२/२०२१ १८५२२/क-१ "लिपिक - टंकलेखक " तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/१२/२०२१ म.वि.स/क-१ " कक्ष अधिकारी" तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/१२/२०२१ १८३१५/क-१ "सहाय्यक कक्ष अधिकारी" तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
३०/११/२०२१ १८१५२/क-१ कार्यालयीन आदेश
२९/११/२०२१ १८०६४/क-१ कार्यालयीन आदेश
२५/११/२०२१ १७९०६/क-१ १२ ऑगस्ट, २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षेचा निकाल
०९/११/२०२१ १६९७८/क-१ कार्यालयीन आदेश
०८/११/२०२१ १६९०४/क-१ ब - ( विधानसभा प्रश्न ) कक्षाचा अतिरिक्त कार्यभार
०८/११/२०२१ १६९०३/क-१ कार्यालयीन आदेश
२५/१०/२०२१ १६२१५/क-१ कक्ष अधिकारी ( बदली / पदस्थापना )
१३/१०/२०२१ १५७४०/क-१ नागपूर येथील अधिवेशनाच्या अनुषंगाने ( निवास व्यवस्था )
०६/१०/२०२१ १५३१८/क-१ बदली / पदस्थापना
३०/०९/२०२१ १४९७३/क-१ कार्यालयीन आदेश (१४९७३/क-१)
३०/०९/२०२१ १४२९५/क-१ सहायक माहिती अधिकारी , माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत
२८/०९/२०२१ १४८१६/क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
२१/०९/२०२१ १४३७८/क-१ कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती
२१/०९/२०२१ १४३७४/क-१ अभ्यास दौऱ्याकरीता नियुक्ती
१७/०९/२०२१ १४२०१/क-१ कार्यालयीन आदेश
३०/०८/२०२१ शासन परिपत्रक गोपाळकाला व अनंत चतुर्दशी निमित्ताने स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत
२५/०८/२०२१ १३०१६/क-१ कार्यालयीन आदेश
२०/०८/२०२१ १२७२९/क-१ कार्यालयीन आदेश
१०/०८/२०२१ १२१९१/क-१ कार्यालयीन आदेश ( दालन व्यवस्था )
०६/०८/२०२१ १२०२०/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०५/०८/२०२१ ११९१३/क-१ कार्यालयीन आदेश
०५/०८/२०२१ ११९११/क-१ क्यू-आर कोडच्या कामाकरिता नियुक्ती
०४/०८/२०२१ ११८४५/क-१ नियंत्रण अधिकारी
०४/०८/२०२१ ११८४४/क-१ कार्यालयीन आदेश
३०/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१४/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ प्रधान सचिव या पदावर नियुक्ती
१४/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ प्रधान सचिव या पदावर नियुक्ती
०८/०७/२०२१ १०६८०/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०४/०७/२०२१ १०२८३/क-१ अवर सचिव ( समिती ) तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०४/०७/२०२१ १०२८२/क-१ अवर सचिव तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/०७/२०२१ १०१०४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०७/२०२१ १०१०३/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०७/२०२१ १०१०२/क-१ कार्यालयीन आदेश
०१/०७/२०२१ १००३३/क-१ RT-PCR कोरोना चाचणी करिता
०१/०७/२०२१ १००३२/क-१ कार्यालयीन आदेश ( बदली / पदस्थापना )
२४/०६/२०२१ ९५६१/क-१ कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
२३/०६/२०२१ ९४७८/क-१ ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी ( Empanelment )
१५/०६/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०७/०६/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०३/०६/२०२१ ८४४५/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
३१/०५/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती २५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२०/०५/२०२१ ७८४१ / क-१ लसीकरण कार्यक्रम करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१४/०५/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
३०/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१२/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०८/०४/२०२१ ६२२३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०१/०४/२०२१ ५९५३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
३०/०३/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०३/२०२१ ५१३१/ क-१ " माहिती अधिकारी " ( समन्वय ) नियुक्ती
१६/०३/२०२१ म.वि.स/ क-१ कार्यालयीन आदेश
१०/०३/२०२१ ४४४६/ क-१ कार्यालयीन आदेश
०५/०३/२०२१ ३९३९/ क-१ ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी
०५/०३/२०२१ ३९३३/ क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल तपासण्याकरिता नियुक्ती
२७/०१/२०२१ १३५५/ क-१ ' सहायक कक्ष अधिकारी ' ( बदली / पदस्थापना )
२७/०१/२०२१ १३५४/ क-१ ' कक्ष अधिकारी ' ( बदली / पदस्थापना )
२०/०१/२०२१ १०२६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०१/२०२१ ८५९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०७/०१/२०२१ म.वि.स/ क-१ " विशेष कार्य अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
०७/०१/२०२१ २८०/ क-१ विधानभवन नागपूर येथील स्वतंत्र कक्षात बदलीने पदस्थापना
१०/१२/२०२० १७१४५/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१०/१२/२०२० १७१४३/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
०९/१२/२०२० १७०४७/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
०४/१२/२०२० १६७६५/ क-१ १००% उपस्थिती आणि RT-PCR कोरोना चाचणी करिता
२४/११/२०२० १६२५७/ क-१ नागपूर येथील स्वतंत्र कक्षात बदलीने पदस्थापना
१८/११/२०२० १५९८८/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१२/११/२०२० १५७८५/ क-१ कार्यालयीन आदेश
११/११/२०२० १५७१६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०२/११/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० % करण्यात आली आहे.
०७/१०/२०२० १३८४४/ क-१ नमूद लिपिक टंकलेखक यांची उपस्थिती १०० % करण्यात आली आहे.
०४/०९/२०२० १२०३६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०३/०९/२०२० म.वि.स मा. विशेष मंडळाने घेतलेला निर्णय
०३/०९/२०२० ११८७८/ क-१ RT - PCR चाचणी करणे करिता आणि अहवाल अपलोड करणेकरीता
०३/०९/२०२० ११८७०/ क-१ RT - PCR चाचणी करणे करिता
०३/०९/२०२० ११८६९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२९/०८/२०२० ११५३६/ क-१ कोरोना विषाणू संदर्भातील चाचणी आरोग्य पथक / हॉटेल वास्तव्याची व्यवस्था करणे बाबत
२१/०८/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
११/०८/२०२० १०९२०/ क-१ गोपाळकाला व अनंत चतुर्दशी निमित्त सचिवालयातील कार्यालय बंद असणेबाबत
३१/०७/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०७/२०२० १०१४४/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०९/०७/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०३/०७/२०२० ९३२९/ क-१ " ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी " या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार
०३/०७/२०२० ९३२७/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२९/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०६/२०२० ८८३७/ क-१ सेवानिवृत्त ग्रंथपाल
१९/०६/२०२० ८७८३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०२/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१८/०५/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१८/०५/२०२० ८०७८/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०५/२०२० ८०६९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०५/०५/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१४/०३/२०२० ६५९०/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुट्टी संदर्भात
१३/०३/२०२० ६२८७/ क-१ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०४/०३/२०२० ५०८५/ क-१ श्री. कै. रा. पाझारे, कक्ष अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२८/०२/२०२० ४४८४/ क-१ महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : समय - २०१६/प्र.क्र. ६२/ १८ ( र.व.का.), दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२०
१७/०२/२०२० ३२८४/ क-१ श्री. बा. तु. माने, यावर सचिव (समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१५/०२/२०२० ३२१६/ क-१ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती
१३/०२/२०२० ३०६१/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०३/०२/२०२० २३३०/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२२/०१/२०२० १६०३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१६/०१/२०२० १२३६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला कक्ष / अतिरिक्त कार्यभार
१६/०१/२०२० १२३५/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१३/०१/२०२० ८८६/ क-१ श्री. उ. श. शिंदे, अवर सचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२४/०९/२०१९ १८३१७/ क-१ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप
 
webs counters
Visited