मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
निविदा / दरपत्रक
DATE EXPIRED DATE DOCUMENT PDF
०२/०५/२०२३ १२/०५/२०२३ विशेष डिझाईन सांऊड प्लेअर युनिट पुरविण्याबाबत
२०/०४/२०२३ २८/०४/२०२३ राद्दीपेपर विक्री संदर्भात
१०/०४/२०२३ १८/०४/२०२३ सेवापुस्तकांची नीटनेतकी व उत्कृष्ट अशी बांधणी ( BINDING ) करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याबाबत
२३/०३/२०२३ ३१/०३/२०२३ विधान भवन, मुंबई व नागपूर येथील इमारतीतील वातानुकुलित यंत्रणेच्या डक्टची (Centralised HVAC Duct) रोबोटीक साफसफाई व निर्जंतुकिकरण करण्याकरिता तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत.
१५/०३/२०२३ २०/०३/२०२३ वृत्तवाहिनी, डिजिटल माध्यमांना लागणारा माईक स्टँड खरेदी करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याबाबत
०६/१०/२०२२ Request for Proposal (RFP)
For Selection of Managed Service Provider (MSP) for design, development, implementation, and operations of Digitalization of documents, Library portal with AI/ML based multilingual search engine, BI analytics, and upgradation of IT infrastructure of Maharashtra Legislature Secretariat
20184/MLS/J(Library)/2022-23
Go to website www.mahatenders.gov.in to download the above RFP.
Click on below links to download reference document for Budget Session 2011 Debates
1. Legislative Council Debates (Budget Session 2011)

2. Legislative Assembly Debates (Budget Session 2011)


www.mahatenders.gov.in

 
webs counters
Visited