मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
निविदा / दरपत्रक
DATE EXPIRED DATE DOCUMENT PDF
२८/०३/२०२४ ०५/०४/२०२४ शहनाई व तुतारी वादक पुरविण्याकरीता ठेकेदार नियुक्त करण्याबाबत
१८/०३/२०२४ २६/०३/२०२४ तळघरातील भंगार साहित्य विक्रीसंदर्भात
१८/०३/२०२४ २६/०३/२०२४ फेटे पुरविणे व ते बांधणे तसेच आवश्यकतेनुसार शाल पुरविण्याकरीता ठेकेदार नियुक्त करण्याबाबत
११/०३/२०२४ १५/०३/२०२४ अग्निशमन उपकरणांची वार्षिक चाचणी, हॅड्रोलिक चाचणी, रिफिलिंग व labeling वैद्यता प्रमाणपत्रासह पुनःर्भरणी करून घेण्याबाबत
१९/०२/२०२४ २२/०२/२०२४ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई एक नग अंडर व्हेईकल ( UVSS ) स्कॅनर बसविण्यासंदर्भात
१४/०२/२०२४ २०/०२/२०२४ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 1) Hydrant System, 2) Sprinkler System व 3) Fire Alarm and Detetion System स्थापित करण्याकरिता तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत
११/०१/२०२४ १९/०१/२०२४ पीठासीन अधिकारी यांच्या वापरातील शासकीय वाहनांकरिता विधान भवन इमारतीचे छायाचित्र असलेले जरीचे झेंडे ( लोगो ) पुरविण्यासंदर्भात
२०/१२/२०२३ २९/१२/२०२३ विधानभवन मुंबई 1) Hydrant System 2) Sprinkler System 3) Fire Alarm and Detection System स्थापित करण्याकरिता तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्याबाबत
१५/१२/२०२३ २०/१२/२०२३ रद्दी विक्रीसंदर्भात
११/१२/२०२३ २२/१२/२०२३ विधानभवन, मुंबई इमारतीतील महिला प्रसाधनगृहांकरिता ५० नग सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशीन बसविण्यासंदर्भात
०४/१२/२०२३ ११/१२/२०२३ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात स्थापित करण्यात आलेल्या झेरॉक्स मशिनच्या देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात
०४/१२/२०२३ ११/१२/२०२३ विधानभवन मुबई येथील अग्निशमन विभागाकरिता अग्निशमन उपकरणांची वार्षिक चाचणी, हेड्रोलिक चाचणी, रिफिलिंग व labeling वैध्यता प्रमाणपत्रासह पुनःर्भरणी तातडीने करून घेणेबाबत
२२/११/२०२३ २८/११/२०२३ विधी संस्थेची ( LAW FIRM ) नियुक्ती करण्याबाबत
०७/११/२०२३ १६/११/२०२३ अधिवेशनाकारीता PORTABLE बॅगेज स्कॅनर बसविण्यासंदर्भात
०६/११/२०२३ १६/११/२०२३ २५ नग लोखंडी ट्रंका कुलूप किल्लीसह पुरविण्यासंदर्भात
२३/१०/२०२३ २२/११/२०२३ विधानभवन नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन कालावधीत ज्यूस सेंटर व्यायवस्था करण्या संदर्भात
२३/१०/२०२३ २२/११/२०२३ विधानभवन नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन कालावधीत महिला बचत गटांकडून खाद्यपदार्थांची व्यवस्था करणे
०९/१०/२०२३ १६/१०/२०२३ नागपूर येथील स्थानिक खाद्यपेय प्रबंधक ( कॅटरर्स)यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात
०८/०९/२०२३ २०/०९/२०२३ सन २०२३ च्या विधानभवन, नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकरिता कंटेनर पुरविण्यासंदर्भात
०८/०९/२०२३ २०/०९/२०२३ सन २०२३ च्या विधानभवन, नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकरिता कोरुगेटेड खोके पुरविण्यासंदर्भात
२२/०८/२०२३ ११/०९/२०२३ Selection of System Integrator (SI) for Supply Installation Testing and Commissioning of Hybrid Multimedia Conference System at Legislative Assembly and Legislative Council of Vidhan Bhavan Nagpur
०४/०८/२०२३ १०/०८/२०२३ तांत्रिक सल्लागार नियुक्तीकरिता जाहिरात
०२/०८/२०२३ ११/०८/२०२३ विधान भवन, मुंबई येथील अग्निशमन विभागाकरिता 100 नग ABC Type Portable- 1 कि.ग्रॅमचे (BIS-2190, Dry Powder Store Pressure-13849) मानांकित व प्रमाणित Portable अग्निशमन उपकरणे स्टँड सहीत खरेदी करण्याकरिताबाबत.
०२/०५/२०२३ १२/०५/२०२३ विशेष डिझाईन सांऊड प्लेअर युनिट पुरविण्याबाबत
२०/०४/२०२३ २८/०४/२०२३ राद्दीपेपर विक्री संदर्भात
१०/०४/२०२३ १८/०४/२०२३ सेवापुस्तकांची नीटनेतकी व उत्कृष्ट अशी बांधणी ( BINDING ) करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याबाबत
२३/०३/२०२३ ३१/०३/२०२३ विधान भवन, मुंबई व नागपूर येथील इमारतीतील वातानुकुलित यंत्रणेच्या डक्टची (Centralised HVAC Duct) रोबोटीक साफसफाई व निर्जंतुकिकरण करण्याकरिता तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत.
१५/०३/२०२३ २०/०३/२०२३ वृत्तवाहिनी, डिजिटल माध्यमांना लागणारा माईक स्टँड खरेदी करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याबाबत
०६/१०/२०२२ Request for Proposal (RFP)
For Selection of Managed Service Provider (MSP) for design, development, implementation, and operations of Digitalization of documents, Library portal with AI/ML based multilingual search engine, BI analytics, and upgradation of IT infrastructure of Maharashtra Legislature Secretariat
20184/MLS/J(Library)/2022-23
Go to website www.mahatenders.gov.in to download the above RFP.
Click on below links to download reference document for Budget Session 2011 Debates
1. Legislative Council Debates (Budget Session 2011)

2. Legislative Assembly Debates (Budget Session 2011)


www.mahatenders.gov.in

 
webs counters
Visited