मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विधिमंडळ सदस्य
विधानपरिषद
विधानसभा
विधानसभेत पक्षनिहाय सदस्यांची संख्या
निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांची यादी - सन २०१६-२०२०
निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांची यादी - सन २०१८ ते सन २०२२-२३
सदस्यांची सभागृहातील उपस्थिती (२०१४ ते २०१७)
निवृत्तीवेतन धारक माजी विधानसभा सदस्यांचा तपशील
निवृत्तीवेतन धारक माजी विधानपरिषद सदस्यांचा तपशील
कुटूंबनिवृत्तीवेतन धारकांचा तपशील
निवृत्तीवेतन विषयक अधिनियम
कुटूंबनिवृत्तीवेतन विषयक अधिनियम
नवनिर्वाचित सभासदाचे भरावयाचे माहितीपत्रक
स्वीय सहायकाची माहिती
नवीन वाहन खरेदी कर्ज व्याज प्रतिपूर्ती
सत्र / समितीसाठी केलेल्या प्रवासाचा व मुक्कामाचा तपशील
वाहनचालकांची नेमणूक
७ व्या वेतन आयोगानुसार मा. सदस्यांचे वेतन व भत्ते ( माहे जानेवारी, २०१९ पासून लागू )
 
webs counters
Visited