मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
दिवसांच्या कामकाजाचा क्रम
सन २०१५ चे प्रथम अधिवेशन
९/३/२०१५
१०/३/२०१५
११/३/२०१५
१२/३/२०१५
१३/३/२०१५
१६/३/२०१५
१७/३/२०१५
१८/३/२०१५
१९/३/२०१५
२०/३/२०१५
२३/३/२०१५
२४/३/२०१५
२५/३/२०१५
२६/३/२०१५
२७/३/२०१५
३०/३/२०१५
३१/३/२०१५
१/४/२०१५
६/४/२०१५
७/४/२०१५
८/४/२०१५
९/४/२०१५
१०/४/२०१५
 
webs counters
Visited