मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
दिवसांच्या कामकाजाचा क्रम (विधानपरिषद )
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
सन २०२० चे विशेष अधिवेशन
सन २०१९ चे चतुर्थ अधिवेशन ( हिवाळी )
सन २०१९ चे तृतीय विशेष अधिवेशन
सन २०१९ चे द्वितीय अधिवेशन (पावसाळी )
सन २०१९ चे प्रथम अधिवेशन ( अर्थसंकल्पीय )
सन २०१८ चे तृतीय अधिवेशन (हिवाळी)
सन २०१८ चे द्वितीय अधिवेशन (पावसाळी )
सन २०१८ चे प्रथम अधिवेशन ( अर्थसंकल्पीय )
सन २०१७ चे हिवाळी अधिवेशन
सन २०१७ चे पावसाळी अधिवेशन
सन २०१७ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
सन २०१६ चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१६ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१५ चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१५ चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१५ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१४ चे चौथे अधिवेशन
सन २०१४ चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१४ चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१४ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१३चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१३चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१३चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१२चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१२चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१२चे प्रथम अधिवेशन
 
webs counters
Visited