मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
पत्रक भाग २
सन २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन
२८/१०/२०२१ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
२०/१०/२०२१ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
०७/१०/२०२१
२०/०९/२०२१
१९/०७/२०२१
१५/०७/२०२१
१५/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
२८/०६/२०२१
२१/०६/२०२१
२१/०६/२०२१
१४/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
३१/०५/२०२१
२७/०५/२०२१
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२५/०३/२०२१
२४/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०६/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
१८/०२/२०२१
११/०२/२०२१
११/०२/२०२१
११/०२/२०२१ : ( अर्धा तास चर्चेच्या सूचना )
०८/०२/२०२१
०४/०२/२०२१
२१/०१/२०२१ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
१४/०१/२०२१
०८/०१/२०२१
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
२१/१२/२०२०
२१/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
२३/११/२०२०
१९/११/२०२०
२६/१०/२०२०
२६/१०/२०२०
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
०८/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०४/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
१७/०८/२०२०
१७/०८/२०२०
१०/०८/२०२०
३०/०७/२०२०
२०/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
२९/०६/२०२०
०९/०६/२०२०
११/०५/२०२०
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१४/०३/२०२०
१३/०३/२०२०
१२/०३/२०२०
१२/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०४/०३/२०२०
०३/०३/२०२०
०२/०३/२०२०
२८/०२/२०२०
२७/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
१७/०२/२०२०
१३/०२/२०२०
०६/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
२०/०१/२०२०
२०/०१/२०२०
८/०१/२०२०
८/०१/२०२०
७/०१/२०२०
सन २०१९ चे हिवाळी अधिवेशन
२१/१२/२०१९
२१/१२/२०१९
२१/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
१९/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१७/१२/२०१९
१७/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१२/१२/२०१९
१२/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०६/१२/२०१९
०६/१२/२०१९
०४/१२/२०१९
०१/१२/२०१९
३०/११/२०१९
सन २०१९ चे पावसाळी अधिवेशन
११/११/२०१९
१६/०९/२०१९
२६/०८/२०१९
१६/०८/२०१९
०२/०७/२०१९
०२/०७/२०१९
०२/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
२८/०६/२०१९
२८/०६/२०१९
२८/०६/२०१९
२७/०६/२०१९
२६/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२४/०६/२०१९
२४/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
१९/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
०६/०६/२०१९
०६/०६/२०१९
३०/०५/२०१९
३०/०५/२०१९
२७/०५/२०१९
२४/०५/२०१९
१७/०५/२०१९
०९/०५/२०१९
०६/०५/२०१९
०२/०५/२०१९
०२/०५/२०१९
सन २०१९ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
०१/०३/२०१९
२७/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२२/०२/२०१९
सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१३/१२/२०१८
०६/१२/२०१८
२७/११/२०१८
२२/११/२०१८
२०/११/२०१८
१९/११/२०१८
१७/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
०१/११/२०१८
०१/११/२०१८
२९/१०/२०१८
११/१०/२०१८
०४/१०/२०१८
२१/०९/२०१८
१९/०९/२०१८
सन २०१८ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
१९/०७/२०१८

१७/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

०६/०७/२०१८

०४/०७/२०१८

०२/०७/२०१८

०२/०७/२०१८

२९/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

१८/०६/२०१८

१४/०६/२०१८

११/०६/२०१८

०४/०६/२०१८

३०/०५/२०१८

३०/०५/२०१८

१७/०५/२०१८

१७/०५/२०१८

सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
०७/०५/२०१८ ( कामकाजासंबधी सांख्यिकीय माहिती )

१३/०३/२०१८

०७/०३/२०१८

०७/०३/२०१८

०३/०३/२०१८

१२/०२/२०१८

५/०२/२०१८

१५/०१/२०१८

सन २०१७ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन
२१/१२/२०१७

७/१२/२०१७

७/१२/२०१७

२७/११/२०१७

२३/११/२०१७

०६/११/२०१७

०६/११/२०१७

३१/१०/२०१७

सन २०१७ चे तृतीय (पावसाळी) अधिवेशन
०६/०९/२०१७

०८/०८/२०१७

२७/०७/२०१७

२४/०७/२०१७

०६/०७/२०१७

०३/०७/२०१७

१५/०६/२०१७

सन २०१७ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१०/०३/२०१७

०१/०४/२०१७
सन २०१६ चे पाचवे ( हिवाळी ) अधिवेशन
१६/०१/२०१७
सन २०१६ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१७/११/२०१६
 
webs counters
Visited