मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
पत्रक भाग २ ( विधानपरिषद )
सन २०२३ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२५/०३/२०२३ ( क्रमांक ७८ : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
२५/०३/२०२३ ( क्रमांक ७३ : तारांकित प्रश्न व्यपगत करणे )
२५/०३/२०२३ ( क्रमांक ७२ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२४/०३/२०२३ ( क्रमांक ७१ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२४/०३/२०२३ ( क्रमांक ७० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२४/०३/२०२३ ( क्रमांक ६८ : दि. २५ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
२३/०३/२०२३ ( क्रमांक ६६ : दि. २४ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
२१/०३/२०२३ ( क्रमांक ६४ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
२०/०३/२०२३ ( क्रमांक ६१ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
२०/०३/२०२३ ( क्रमांक ६० : दि. २१ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१७/०३/२०२३ ( क्रमांक ५९ : समित्या गठीत करण्याबाबत )
१७/०३/२०२३ ( क्रमांक ५८ : समित्या गठीत करण्याबाबत )
१७/०३/२०२३ ( क्रमांक ५७ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१६/०३/२०२३ ( क्रमांक ५३ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१६/०३/२०२३ ( क्रमांक ५२ : दि. १७ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१६/०३/२०२३ ( क्रमांक ५१ : अधिसूचनेच्या प्रती वितरीत करण्यात आल्या )
१५/०३/२०२३ ( क्रमांक ५० : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१५/०३/२०२३ ( क्रमांक ४९ : दि. १६ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१४/०३/२०२३ ( क्रमांक ४८ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१४/०३/२०२३ ( क्रमांक ४७ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१४/०३/२०२३ ( क्रमांक ४६ : दि. १५ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१३/०३/२०२३ ( क्रमांक ४३: दि. १४ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१०/०३/२०२३ ( क्रमांक ४०: दि. १३ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१०/०३/२०२३ ( क्रमांक ३८: गट क्रमांक १ ची तारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी चर्चेसाठी )
०९/०३/२०२३ ( क्रमांक ३६: दि. १० मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०९/०३/२०२३ ( क्रमांक ३५: महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - २०२२ -२३ प्रकाशनांचे वितरण )
०९/०३/२०२३ ( क्रमांक ३४ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
०८/०३/२०२३ ( क्रमांक ३३: दि. ०९ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०८/०३/२०२३ ( क्रमांक ३२: सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०३/०३/२०२३ ( क्रमांक २९: अहवाल उपलब्ध करण्यात आले. )
०२/०३/२०२३ ( क्रमांक २६: दि. ०३ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०१/०३/२०२३ ( क्रमांक २४: दि. ०२ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०१/०३/२०२३ ( क्रमांक २१: पूरक मागण्यांवरील मंत्रीनिहाय चर्चा विधानपरिषदेत ( विवरणपत्र ) )
२८/०२/२०२३ ( क्रमांक २०: अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
२८/०२/२०२३ ( क्रमांक १९: दि. ०१ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
२७/०२/२०२३ ( क्रमांक १७: दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कामकाज )
२७/०२/२०२३ ( क्रमांक १६: सन २०२२-२३ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत केल्याबाबत )
२७/०२/२०२३ ( क्रमांक १४: मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावास सुधारणा मांडणेबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक १३: औचित्याचे मुद्दे स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक १२: नियम १०१ - अ अन्वये विशेष सूचना स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ११: नियम ९३ अन्वये सूचना स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक १०: मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०९: नियम ९७ अन्वये " अल्पकालीन चर्चेच्या सूचना " )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०८: नियम २५९ आणि नियम २६० अन्वये प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०७: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
१६/०२/२०२३ ( क्रमांक ०६: दिनदर्शिकेच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या )
१६/०२/२०२३ ( क्रमांक ०५: आवाहनपत्र व अधिसूचनेच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या )
१३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०४: सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
०९/०२/२०२३ ( क्रमांक ०३: तृतीय हिवाळी अधिवेशन २०२२ कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
०९/०२/२०२३ ( क्रमांक ०२: लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१९/०१/२०२३ ( क्रमांक ०१: नियम १०२ अन्वये अशासकीय ठरावांच्या सूचना Online स्वीकारण्याबाबत )
सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन
३०/१२/२०२२ ( क्रमांक १८८ )
३०/१२/२०२२ ( क्रमांक १८७ )
२९/१२/२०२२ ( क्रमांक १८५ : तारांकित प्रश्न व्यपगत करण्यात येणे )
२९/१२/२०२२ ( क्रमांक १८४ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८३ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८२ : आर्थिक अपहाराची चौकशी करणेबाबत )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८१ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८० )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १७९ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १७७ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १७६ )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७४ )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७३ )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७१ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७० : अशासकीय विधेयकांचा प्राथम्यक्रम )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६९ : शासकीय ठराव )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६८ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६७ )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६६ : अशासकीय विधेयकांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
२२/१२/२०२२ ( क्रमांक १६० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२१/१२/२०२२ ( क्रमांक १५९ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२२/१२/२०२२ ( क्रमांक १५८ : कामकाज सल्लागार समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून नामनियुक्ती )
२२/१२/२०२२ ( क्रमांक १५६ )
२१/१२/२०२२ ( क्रमांक १५५ )
२०/१२/२०२२ ( क्रमांक १५३ : अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम )
२०/१२/२०२२ ( क्रमांक १५२ : सन २०२२-२३ च्या पूरक मागण्यांवरील मंत्री निहाय चर्चा )
२०/१२/२०२२ ( क्रमांक १५१ )
१९/१२/२०२२ ( क्रमांक १४८ : सन २०२२-२३ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत करणेबाबत )
१९/१२/२०२२ ( क्रमांक १४७ )
१६/१२/२०२२ ( क्रमांक १४३: दिनदर्शिकेच्या प्रती वितरीत करण्याबाबत )
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १४२: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १४१: औचित्याचे मुद्दे ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १४०: नियम १०१-अ अन्वये विशेष सूचना ऑनलाईन पद्धतीने सूचना स्वीकारण्याबाबत)
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १३९: नियम ९३ अन्वये ऑनलाईन पद्धतीने सूचना स्वीकारण्याबाबत)
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १३८: मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
०१/१२/२०२२ ( क्रमांक १३६: अर्धा तास चर्चेच्या स्वीकृत सूचनांचे बॅलट )
०१/१२/२०२२ ( क्रमांक १३५: लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
२१/११/२०२२ ( क्रमांक १३४: पहिल्या टप्प्यातील तारांकित स्वीकृत प्रश्नांच्या सदस्यनिहाय बॅलट पध्दतीबाबत )
२१/११/२०२२ ( क्रमांक १३३: अधिसूचना आणि आवाहनपत्राच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या )
०३/११/२०२२ ( क्रमांक १३२: विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीवर "सदस्य" व "विशेष

निमंत्रित" म्हणून नामनियुक्ती बाबत )
०३/११/२०२२ ( क्रमांक १३१: अशासकीय ठरावांच्या सूचना स्वीकारण्याबाबत)
३१/१०/२०२२ ( क्रमांक १३०: विनंती अर्ज समितीवर डॉ.मनिषा कायंदे, वि.प.स. यांची विशेष

निमंत्रित म्हणून नामनियुक्ती बाबत )
सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन
१३/१०/२०२२ ( क्रमांक १२८: सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनाची सांख्यिकीय माहिती )
२५/०८/२०२२ ( क्रमांक १२२: )
२४/०८/२०२२ ( क्रमांक १२०: )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११६: )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११५: अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दर्शविण्यात येणार नसल्याबाबत )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११४: )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११३: )
१९/०८/२०२२ ( क्रमांक ११२: पूरक मागण्यावरील मंत्रीनिहाय चर्चा )
१८/०८/२०२२ ( क्रमांक ११०:नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०८: सभागृह नेता म्हणून नियुक्ती )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०७: )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०६: )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०५: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट)
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०४: सन २०२२-२०२३ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत केल्याबाबत)
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०३: )
१६/०८/२०२२ ( क्रमांक १०१: औचित्याचे मुद्दे स्वीकारण्याबाबत )
१६/०८/२०२२ ( क्रमांक १००: नियम १०१- अ अन्वये सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१६/०८/२०२२ ( क्रमांक ९९: नियम ९३ अन्वये सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ ( क्रमांक ९८: अर्धा तास चर्चेच्या स्वीकृत सूचनांचे बॅलट )
११/०८/२०२२ ( क्रमांक ९७: लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ ( क्रमांक ९६: सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
१०/०८/२०२२ ( क्रमांक ९५ )
१०/०८/२०२२ ( क्रमांक ९४: कामकाज सल्लागार समिती, सदस्यांची नामनियुक्ती )
११/०७/२०२२ ( पत्रक भाग क्रमांक ९३ )
२०/०६/२०२२ ( संक्षिप्त जीवन परिचय २०२२ )
०९/०६/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२९/०४/२०२२ ( सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
३१/०३/२०२२ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
२५/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८६ )
२५/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८३ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८२ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८१ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८० )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७९ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७८ )
२३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७६ )
२३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७५ )
२३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७४ )
२२/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७२ )
२२/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७१ )
२२/०३/२०२२ ( अशासकीय विधेयके प्राथम्यक्रम )
२१/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६९ )
२१/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६८ )
२१/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६६ )
२१/०३/२०२२ ( अशासकीय विधेयकांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
१६/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६३ )
१६/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६२ )
१६/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६१ )
१५/०३/२०२२ ( धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी )
१४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५८ )
१४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५७ )
१४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५६ )
११/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५४ )
११/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५३ )
१०/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५२ )
१०/०३/२०२२ ( महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१-२२ प्रकाशनांचे वितरण )
१०/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५० )
०९/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४९ )
०९/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४८ )
०९/०३/२०२२ ( सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे पेनड्राईव असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०९/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४६ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४४ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४३ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४२ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४१ )
०७/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४० )
०७/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३८ )
०७/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३७ विवरण पत्र )
०४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३६ )
०४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३५ - अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३४ )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३३ )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३२ )
०३/०३/२०२२ ( सदस्यांना २०२१ -२२ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत केल्याबाबत )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३० )
०३/०३/२०२२ ( मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा )
२८/०२/२०२२ ( PROIS )
२८/०२/२०२२ ( SMOIS )
२८/०२/२०२२ ( AMOIS )
२८/०२/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : २४ )
२४/०२/२०२२ ( सदस्यांसाठी टंकलेखनाची व्यवस्था )
२४/०२/२०२२ ( अशासकीय ठरावांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
२४/०२/२०२२ ( वातावरणीय बदलांसदर्भातील संयुक्त तदर्थ समितीवर नामनियुक्ती )
२४/०२/२०२२ ( सुधारित पत्रक )
२४/०२/२०२२ ( अंतिम आठवडा प्रस्तावाबाबत स्वीकारण्याबाबत )
२१/०२/२०२२ ( क्रमांक १३)
१७/०२/२०२२ ( सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना स्वीकारण्याबाब )
१७/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाब )
१०/०२/२०२२
२४/०१/२०२२
२०/०१/२०२२
२०/०१/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
१३/०१/२०२२
११/०१/२०२२ ( तारांकित प्रश्नांच्या मसुद्यासंदर्भातील माहिती)
सन २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन
०६/०१/२०२२
२८/१२/२०२१
२८/१२/२०२१
२४/१२/२०२१
२४/१२/२०२१
२४/१२/२०२१
२३/१२/२०२१
२३/१२/२०२१ ( विवरण पत्र )
२२/१२/२०२१
२२/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
२०/१२/२०२१
२०/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
३०/११/२०२१
२९/११/२०२१
२९/११/२०२१
२८/१०/२०२१ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
२०/१०/२०२१ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
०७/१०/२०२१
२०/०९/२०२१
१९/०७/२०२१
१५/०७/२०२१
१५/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
२८/०६/२०२१
२१/०६/२०२१
२१/०६/२०२१
१४/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
३१/०५/२०२१
२७/०५/२०२१
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२५/०३/२०२१
२४/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०६/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
१८/०२/२०२१
११/०२/२०२१
११/०२/२०२१
११/०२/२०२१ : ( अर्धा तास चर्चेच्या सूचना )
०८/०२/२०२१
०४/०२/२०२१
२१/०१/२०२१ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
१४/०१/२०२१
०८/०१/२०२१
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
२१/१२/२०२०
२१/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
२३/११/२०२०
१९/११/२०२०
२६/१०/२०२०
२६/१०/२०२०
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
०८/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०४/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
१७/०८/२०२०
१७/०८/२०२०
१०/०८/२०२०
३०/०७/२०२०
२०/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
२९/०६/२०२०
०९/०६/२०२०
११/०५/२०२०
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१४/०३/२०२०
१३/०३/२०२०
१२/०३/२०२०
१२/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०४/०३/२०२०
०३/०३/२०२०
०२/०३/२०२०
२८/०२/२०२०
२७/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
१७/०२/२०२०
१३/०२/२०२०
०६/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
२०/०१/२०२०
२०/०१/२०२०
८/०१/२०२०
८/०१/२०२०
७/०१/२०२०
सन २०१९ चे हिवाळी अधिवेशन
२१/१२/२०१९
२१/१२/२०१९
२१/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
१९/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१७/१२/२०१९
१७/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१२/१२/२०१९
१२/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०६/१२/२०१९
०६/१२/२०१९
०४/१२/२०१९
०१/१२/२०१९
३०/११/२०१९
सन २०१९ चे पावसाळी अधिवेशन
११/११/२०१९
१६/०९/२०१९
२६/०८/२०१९
१६/०८/२०१९
०२/०७/२०१९
०२/०७/२०१९
०२/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
२८/०६/२०१९
२८/०६/२०१९
२८/०६/२०१९
२७/०६/२०१९
२६/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२४/०६/२०१९
२४/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
१९/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
०६/०६/२०१९
०६/०६/२०१९
३०/०५/२०१९
३०/०५/२०१९
२७/०५/२०१९
२४/०५/२०१९
१७/०५/२०१९
०९/०५/२०१९
०६/०५/२०१९
०२/०५/२०१९
०२/०५/२०१९
सन २०१९ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
०१/०३/२०१९
२७/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२२/०२/२०१९
सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१३/१२/२०१८
०६/१२/२०१८
२७/११/२०१८
२२/११/२०१८
२०/११/२०१८
१९/११/२०१८
१७/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
०१/११/२०१८
०१/११/२०१८
२९/१०/२०१८
११/१०/२०१८
०४/१०/२०१८
२१/०९/२०१८
१९/०९/२०१८
सन २०१८ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
१९/०७/२०१८

१७/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

०६/०७/२०१८

०४/०७/२०१८

०२/०७/२०१८

०२/०७/२०१८

२९/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

१८/०६/२०१८

१४/०६/२०१८

११/०६/२०१८

०४/०६/२०१८

३०/०५/२०१८

३०/०५/२०१८

१७/०५/२०१८

१७/०५/२०१८

सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
०७/०५/२०१८ ( कामकाजासंबधी सांख्यिकीय माहिती )

१३/०३/२०१८

०७/०३/२०१८

०७/०३/२०१८

०३/०३/२०१८

१२/०२/२०१८

५/०२/२०१८

१५/०१/२०१८

सन २०१७ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन
२१/१२/२०१७

७/१२/२०१७

७/१२/२०१७

२७/११/२०१७

२३/११/२०१७

०६/११/२०१७

०६/११/२०१७

३१/१०/२०१७

सन २०१७ चे तृतीय (पावसाळी) अधिवेशन
०६/०९/२०१७

०८/०८/२०१७

२७/०७/२०१७

२४/०७/२०१७

०६/०७/२०१७

०३/०७/२०१७

१५/०६/२०१७

सन २०१७ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१०/०३/२०१७

०१/०४/२०१७
सन २०१६ चे पाचवे ( हिवाळी ) अधिवेशन
१६/०१/२०१७
सन २०१६ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१७/११/२०१६
 
webs counters
Visited