मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती
ज्ञापन : ११ सप्टेंबर, २०१७
ज्ञापन : १४ सप्टेंबर, २०१७
ज्ञापन : ०६ मार्च, २०१९
ज्ञापन : १४ जानेवारी, २०२१
सर्वसाधारण माहिती
राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे द्यावी किंवा कसे

याविषयावरील विधानसभा तदर्थ समिती अहवाल ( बारावी महाराष्ट्र विधानसभा )
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : पहिला अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : दुसरा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : तिसरा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : चौथा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : पाचवा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : सहावा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : सातवा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : आठवा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : नववा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : दहावा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : अकरावा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : बारावा अहवाल
तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा : बारावा अहवाल
 
webs counters
Visited