मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१९
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-१७
मॅफको महामंडळाचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-२०१७
महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळ,नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
मराठवाडा विकास महामंडळ मर्या. औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-२०१७
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या.पुणे यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
महाराष्ट्र प्रदूर्षण नियंत्रण मंडळ यांचा यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल सन २००० ते २०१८
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं. मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१५-२०१६
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-२०१७
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
 
webs counters
Visited