मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१९
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-१७
मॅफको महामंडळाचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-२०१७
महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळ,नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
मराठवाडा विकास महामंडळ मर्या. औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-२०१७
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या.पुणे यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
महाराष्ट्र प्रदूर्षण नियंत्रण मंडळ यांचा यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कं. मर्या यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल सन २००० ते २०१८
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं. मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१५-२०१६
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१६-२०१७
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांचा वार्षिक अहवाल सन २०१७-२०१८
 
webs counters
Visited