मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२०
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या. नागपूर चा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती यांचा वार्षिक अहवाल
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
कोंकण विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या, पुणे यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या, पुणे यांचा वार्षिक अहवाल
विदर्भ विकास महामंडळ मर्या, नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ मर्या. पुणे
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांचा वार्षिक अहवाल
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
विदर्भ विकास महामंडळ, नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांचा वार्षिक अहवाल
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचा वार्षिक अहवाल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर यांचा वार्षिक अहवाल
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
मराठवाडा विकास महामंडळ मर्या. औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ , शामराव पेजे कोकण

इतर मागासवर्गीय आर्थिक कल्याण विकास महामंडळ यांचा एकत्रित वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited