मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२१
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्या. ( महामेट्रो ) वार्षिक अहवाल
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्या. याचा वार्षिक अहवाल
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचा वार्षिक अहवाल
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मर्या. वार्षिक अहवाल
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे विशेष अहवाल
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्टक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यांचा वार्षिक अहवाल
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांचा वार्षिक अहवाल
मुंबई विदयापीठ यांचा वार्षिक अहवाल
कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांचा वार्षिक अहवाल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठ, औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विदयापीठ यांचा वार्षिक अहवाल
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, विष्णुपुरी नांदेड यांचा वार्षिक अहवाल
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विदयापीठ, जळगाव यांचा वार्षिक अहवाल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर यांचा वार्षिक अहवाल
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकस महामंडळ, औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचा वार्षिक अहवाल
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विदयापीठ, अकोला यांचा वार्षिक अहवाल
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांचा वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited