मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१७
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली , जि. रत्नागिरी.

लेखा परीक्षण अहवाल व वार्षिक लेखे, सन २०११-१२ व २०१२-१३ ( मराठी व इंग्रजी )
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर वार्षिक लेखे २०१५ -१६
मॉयल लिमिटेड ( MOIL LTD )
महानिर्मिती , महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कं. मर्यादित ( वार्षिक अहवाल २०१५-१६ )
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित,

मुंबई ( 41 वा वार्षिक अहवाल )
महाराष्ट्र इलेक्ट्रोनिक्स महामंडळ मर्यादित, (३८ वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६)
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, (४९ वा वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५)
महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर ( वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५)
लोकलेखा समिती , सातवा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या. पुणे ४५ वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्याे. ५० वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र मस्त्योद्योग महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल सन २०११-१२ ते २०१२-१३
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ. वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. अर्थविवरण पत्रक (२०१५-१६) आणि

सुधारित अंदाज पत्रक (२०१४-१५)
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग ( वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५ )
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचा

(एकेचाळीसावा आणि बेचाळीसावा वार्षिक अहवाल )
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली ( वार्षिक अहवाल २०१२-१३ )
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांचा लेखा परीक्षा अहवाल

( सन २००६-०७, २००७-०८ व २००८-०९, २००९-१० )
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई

( १० वा वार्षिक अहवाल सन २००९-१० )
शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर ( ५२ वा वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५ )
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित ( ५२ वा वार्षिक अहवाल २०१३-१४ )
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. (वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. ( ११ वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६)
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई

( ११ वा वार्षिक अहवाल सन २००९-१० )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६ )
 
webs counters
Visited