मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१७
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली , जि. रत्नागिरी.

लेखा परीक्षण अहवाल व वार्षिक लेखे, सन २०११-१२ व २०१२-१३ ( मराठी व इंग्रजी )
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर वार्षिक लेखे २०१५ -१६
मॉयल लिमिटेड ( MOIL LTD )
महानिर्मिती , महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कं. मर्यादित ( वार्षिक अहवाल २०१५-१६ )
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित,

मुंबई ( 41 वा वार्षिक अहवाल )
महाराष्ट्र इलेक्ट्रोनिक्स महामंडळ मर्यादित, (३८ वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६)
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, (४९ वा वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५)
महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर ( वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५)
लोकलेखा समिती , सातवा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या. पुणे ४५ वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्याे. ५० वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र मस्त्योद्योग महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल सन २०११-१२ ते २०१२-१३
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ. वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. अर्थविवरण पत्रक (२०१५-१६) आणि

सुधारित अंदाज पत्रक (२०१४-१५)
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग ( वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५ )
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचा

(एकेचाळीसावा आणि बेचाळीसावा वार्षिक अहवाल )
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली ( वार्षिक अहवाल २०१२-१३ )
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांचा लेखा परीक्षा अहवाल

( सन २००६-०७, २००७-०८ व २००८-०९, २००९-१० )
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई

( १० वा वार्षिक अहवाल सन २००९-१० )
शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर ( ५२ वा वार्षिक अहवाल सन २०१४-१५ )
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित ( ५२ वा वार्षिक अहवाल २०१३-१४ )
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. (वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. ( ११ वा वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६)
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई

( ११ वा वार्षिक अहवाल सन २००९-१० )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६ )
 
webs counters
Visited