मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१८
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१५ - १६ )
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७ )
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७ )
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली वार्षिक अहवाल - ( २०१५-१६ )
कोकण रेल्वे महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वार्षिक अहवाल - ( २००९-१० )
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल - ( २०१२-१५ )
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर वार्षिक अहवाल - ( २०१३-१५ )
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७)
महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७)
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर, वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, अकरावा वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१४-१६ )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
चौथा महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग अहवाल
मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे विशेष अहवाल
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प वार्षिक अहवाल (२०१३ - १५ )
 
webs counters
Visited