मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - पावसाळी अधिवेशन २०१८
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे (वार्षिक अहवाल) सन २०१३-१६
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महमंडळ औरंगाबाद (वार्षिक अहवाल)

सन २०१५-१६
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ - वार्षिक अहवाल २०१६-१७
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - वार्षिक अहवाल

सन २०१७-१८
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१३-१४)
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल(२०१६-१७)
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल (२०१४-१५)
पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, पुणे वार्षिक अहवाल (२००७-१४)
पिंपरी चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल (२००९-१४)
माल वाहतूक कामगार मंडळ बृहन्मुंबई, वार्षिक अहवाल (२०१०-१६)
सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, वार्षिक अहवाल (२०१३-१५)
मुंबई भाजीपाला बाजार असंरक्षित कामगार मंडळ, मुंबई वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्या. पुणे वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे

वार्षिक अहवाल (२०१५-१६)
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या.पुणे, वार्षिक अहवाल (२०१४-१५)
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर वार्षिक अहवाल २०१५-१६
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल २०१२-१४
महाराष्ट्र रेल्वे विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड व पोलाद समिती, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, मुंबई वार्षिक अहवाल (२०१७-१८)
 
webs counters
Visited