मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - पावसाळी अधिवेशन २०१८
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे (वार्षिक अहवाल) सन २०१३-१६
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महमंडळ औरंगाबाद (वार्षिक अहवाल)

सन २०१५-१६
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - वार्षिक अहवाल

सन २०१७-१८
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ - वार्षिक अहवाल २०१६-१७
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१३-१४)
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल(२०१६-१७)
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल (२०१४-१५)
पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, पुणे वार्षिक अहवाल (२००७-१४)
पिंपरी चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल (२००९-१४)
माल वाहतूक कामगार मंडळ बृहन्मुंबई, वार्षिक अहवाल (२०१०-१६)
सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, वार्षिक अहवाल (२०१३-१५)
मुंबई भाजीपाला बाजार असंरक्षित कामगार मंडळ, मुंबई वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्या. पुणे वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे

वार्षिक अहवाल (२०१५-१६)
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या.पुणे, वार्षिक अहवाल (२०१४-१५)
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर वार्षिक अहवाल २०१५-१६
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल २०१२-१४
 
webs counters
Visited