मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - पावसाळी अधिवेशन २०१९
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग वार्षिक अहवाल (२०१७-१८)
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, वार्षिक अहवाल
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली ( म.रा.) वार्षिक अहवाल
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लिमिटेड, पुणे.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विदयापीठ, नागपूर, वार्षिक अहवाल
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विदयापीठ, नांदेड, वार्षिक अहवाल
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई, वार्षिक अहवाल
मॅफको महामंडळ वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, वार्षिक अहवाल सन २०१५-१६
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल, सन २०१७-१८
महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण व राज्य रोजगार हमी योजना वार्षिक अहवाल
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. नाशिक, वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited