मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - हिवाळी अधिवेशन २०१७
महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्या. ४३ वा वार्षिक अहवाल ( २०१५ - १६ )
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल २०१५-१६
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ वार्षिक अहवाल ( २०१५ - १६)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल २०१६-१७
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
मॉयल लिमिटेड, वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ, नवी मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१५ - १६)
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर वार्षिक अहवाल( २०१६ - १७)
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी वार्षिक अहवाल ( २००९ ते २०१३ )
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५)
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली, वार्षिक अहवाल (२०१३-१४)
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , नाशिक वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. व

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ लि. वार्षिक अहवाल
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ वार्षिक अहवाल
मराठवाडा विकास मंडळ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
विदर्भ विकास मंडळ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, वार्षिक अहवाल(२०१५-१६)
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, वार्षिक अहवाल(२०१४-१५)
कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेकम, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ मुंबई, वार्षिक अहवाल
मराठवाडा, विकास महामंडळ मर्या. औरंगाबाद वार्षिक अहवाल
मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड व पोलाद बाजार समिती, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, वार्षिक अहवाल (२०१३-१४)
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वार्षिक अहवाल (२०१६-१७)
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, वार्षिक अहवाल
महानंद दुग्धशाळा वैधानिक लेखा परीक्षण, वार्षिक अहवाल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी, महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महासंघ, वार्षिक अहवाल
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मर्या. वार्षिक अहवाल
शबरी आदिवासी वित्त. व विकास महामंडळ मर्या. नाशिक-२, वार्षिक अहवाल
रायगड जिल्हा सुरक्षा मंडळ वार्षिक अहवाल
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल
अमरावती जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, अमरावती , वार्षिक अहवाल
सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, वार्षिक अहवाल
नागपूर व वर्धा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, नागपूर, वार्षिक अहवाल
नागपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नागपूर, वार्षिक अहवाल
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड, वार्षिक अहवाल
मुंबई भाजीपाला बाजार असंरक्षित कामगार मंडळ, मुंबई, वार्षिक अहवाल
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्या. मुंबई, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. मुंबई, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited