मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - हिवाळी अधिवेशन २०२०
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र वित्त आयोगाचा पाचवा अहवाल
महाराष्ट्र वित्त आयोगाचा पाचवा अहवाल ( ATR )
मराठवाडा विकास महामंडळ मर्या. औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
औरंगाबाद जिल्हा माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार मंडळ, औरंगाबाद
नाशिक जिल्हा माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार मंडळ, औरंगाबाद
दि. खोका मेकिंग अँड टिंबर मार्केट लेबर बोर्ड, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
सुरक्षा रक्षक मंडळ, बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा यांचा वार्षिक अहवाल
नाशिक जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
अहमदनगर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
नागपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
नागपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नागपूर यांचे अहवाल क्र. ९ ते १३ बाबतचे पत्र
रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
सांगली जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण , मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
हाफकिन जीव - औषध निर्माण महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विदयापीठ , नागपूर यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited