मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने / कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१ - २२ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
ग्रामविकास विभाग सन २०२२-२३ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय विभाग
मृद व जलसंधारण विभाग सन २०२२-२३ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सन २०२२-२३ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ( भाग -२ ) सन २०२२-२३ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
कृषी विभाग ( मराठी ) ( इंग्रजी )
फलोत्पादन विभाग ( मराठी ) ( इंग्रजी )
मराठी भाषा विभाग सन २०२२-२३ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सन २०२२-२३ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
गृह विभाग- सर्वसाधारण, (भाग- १ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
गृह विभाग- राज्य उत्पादन शुल्क, (भाग- २ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
गृह विभाग - परिवहन, (भाग- ३ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
गृह विभाग - पोलीस, (भाग- ४ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
गृह विभाग- तुरुंग (भाग- ५ ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
वित्त विभाग ( खुद्द) मंत्रालय कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ ( मराठी ) ( इंग्रजी )
वित्त विभाग ( वस्तू व सेवा कर ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ ( मराठी ) ( इंग्रजी )
सामान्य प्रशासन विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
वित्त विभाग ( संचालनालय, लेखा व कोषागारे ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३ ( मराठी ) ( इंग्रजी )
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
वित्त विभाग ( लॉटरी संचालनालय ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३ ( मराठी ) ( इंग्रजी )
उच्च व तंत्र शिक्षण ( उच्च शिक्षण ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
उच्च व तंत्र शिक्षण ( तंत्र शिक्षण ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
उच्च व तंत्र शिक्षण ( कला व ग्रंथालये ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
वित्त विभाग ( संचालनालय स्थानिक निधी लेखा परीक्षा ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३ ( मराठी ) ( इंग्रजी )
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन 2022-23
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन 2022-23
जलविद्युत प्रकल्प कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन 2022-23
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन 2022-23
पाटबंधारे प्रकल्प(जलसंपदा खुद्द) कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन 2022-23
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन 2022-23
उच्च व तंत्र शिक्षण ( कला व ग्रंथालये ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
वित्त ( विमा ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
नगर विकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
विधी व न्याय विभाग ( सर्व कार्यालायांसहित ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३ ( मराठी ) ( इंग्रजी )
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
नियोजन विभाग मंत्रालय कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ( कामगार ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
महसूल व वन विभाग ( महसूल प्रशासन व पुनर्वसन ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
महसूल व वन विभाग ( वने ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
महसूल व वन विभाग ( नोंदणी व मुद्रांक ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
महसूल व वन विभाग ( भूमी अभिलेख ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
महिला व बालविकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनाचे पुस्तक 2022-23
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ( कामगार ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ( उद्योग ) विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
गृह निर्माण विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
आदिवासी विकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
पर्यावरण व वातावरणीयबदल विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
सार्वजनिक आरोग्य विभाग / कुटुंब कल्याण कार्यक्रम /राज्य कामगार विमा योजना
मृद व जलसंधारण विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
अल्पसंख्याक विकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
पशुसंवर्धन कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
मत्स्यव्यवसाय विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
दुग्धव्यवसाय विकास विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
लिंगभाव आणि बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्र २०२२-२३
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पुस्तक क्रं.१ ( प्राथमिक शिक्षण ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पुस्तक क्रं.२( माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक२०२२-२३
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पुस्तक क्रं.३( क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय ) कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२२-२३
 
webs counters
Visited