मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विधेयके लोकाभिप्राय अजमावण्याकरिता परिसृत
क्रमांक विधेयक मराठी हिंदी इंग्रजी
१. वि.स.वि. क्रं. १७ - शेतकरी ( सक्षमीकरण व संरक्षण ) आश्वासित मूल्य व कृषि सेवा करार ( महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक, २०२१
२. वि.स.वि. क्रं. १८ - शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य ( प्रचालन व सुलभीकरण ) ( महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक, २०२१
३. वि.स.वि. क्रं. १९ - अत्यावश्यक वस्तू ( महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक, २०२१
 
webs counters
Visited