मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
प्रकाशने
पुस्तकांची नावे PDF
१.) FINANCIAL CONTROL: THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
२.) संसदीय विशेषाधिकार : एक दृष्टीक्षेप Parliamentary Privileges : A Brief Overview (Evolution, Genesis, Growth)
३.) Law of Parliamentary Privileges (With Special reference to Maharashtra Legislature to Maharashtra Legislature)
४.) पक्षांतर विरोधी कायदा : उद्देश आणि वास्तव
५.) भारतीय संविधानाची तौलनिक वैशिष्ट्ये व विधिमंडळ कामकाज
६.) PRINCIPLES OF INDIAN CONSTITUTIONAL LAW AND LEGISLATIVE FUNCTIONING
७.) ROLE AND FUNCTIONS OF UPPER HOUSE
८.) SPEECHES Delivered by Dr. BABASAHEB AMBEDKAR before the Constituent Assembly of India
९.) PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL)
१०.) ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AND CLASSIFICATION OF ADMINISTRATIVE  ACTION
११.) A Brief Lecture on Human Rights in Constitution of India
१२.) A Lecture on : Importance and Efficacy of Human Rights with special reference to     Human Rights in Constitution of India
१३ .) Directive Principles of State Policy (Article 36 to 51)
१४.) LIABILITY OF THE ADMINISTRATION IN TORT AND CONTRACT
१५.)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या घटना समितीसमोर केलेली भाषणे
१६.)JUDICIAL ACTIVISM AND BASIC STRUCTURE THEORY BRIEF OVERVIEW
१७.)The President of India
१८.)SALIENT FEATURES OF THE CONSTITUTION OF INDIA
   
 
webs counters
Visited