मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
राष्ट्रपती निवडणूक २०२२
Public Notice of Election to the office of President of India
भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडून दि. १५ जून २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आलेली

अधिसूचनेची प्रत
Presidential Election-2022, Maintenance of Secrecy of VOting-reg
Number of Votes of each elector at the Presidential Election - 2022
Presidential Election-2022, Appontment of Returning Office and Assistant Returning

Officers-Notificatins.
Election to the Office of the President of India 2022 - Facilities to Members of

Legislative Assembly to Vote in New Delhi or at he place of poll setup at any State

Legislative Assembly other than his/her own Stage-reg.
Hindi-Intention to vote-ARO
Eng-Intention to vote-ARO
राष्ट्रपती निवडणूक २०२२ करिता मा. विधानसभा सदस्यांनी करावयाच्या मतदानासंदार्भातील पत्र
 
webs counters
Visited