मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
पत्रक भाग २
सन २०२४ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१५/०४/२०२४ : क्रमांक २८: अध्यादेश क्रमांक ४ चे प्रख्यापन
०८/०४/२०२४ : क्रमांक २८: अध्यादेश क्रमांक ३ चे प्रख्यापन
०१/०४/२०२४ : क्रमांक २६: लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२३
०१/०४/२०२४ : क्रमांक २५: लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
०१/०३/२०२४ : क्रमांक २२: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०१/०३/२०२४ : क्रमांक २१: पुरवणी पत्राच्या प्रती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०१/०३/२०२४ : क्रमांक २०: पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यांवरील एकोणपन्नासावा लेखापरीक्षा अहवाल
२९/०२/२०२४ : क्रमांक १९: शासकीय विधेयकांच्या प्रती वितरीत
२९/०२/२०२४ : क्रमांक १८: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२९/०२/२०२४ : क्रमांक १७: शासकीय विधेयकांच्या प्रती वितरीत
२८/०२/२०२४ : क्रमांक १६: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२७/०२/२०२४ : क्रमांक १५: सभाध्यक्ष तालिकेवर नामनियुक्ती
२७/०२/२०२४ : क्रमांक १४: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२६/०२/२०२४ : क्रमांक १३: आवाहनपत्र व अधिसूचना तसेच दिनदर्शिकेच्या प्रती वितरीत
२६/०२/२०२४ : क्रमांक १२: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत
२६/०२/२०२४ : क्रमांक ११: सन २०२३-२४ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
२६/०२/२०२४ : क्रमांक १०: वैधानिक प्रधीकाराखाली कागदपत्रांची यादी वितरीत
२६/०२/२०२४ : क्रमांक ९ ( अ ): अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण
२२/०२/२०२४ : क्रमांक ०९ : मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय
२०/०२/२०२४ : क्रमांक ०८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२३
२०/०२/२०२४ : क्रमांक ०७ : अध्यादेशांच्या प्रती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले
२०/०२/२०२४ : क्रमांक ०६ : शासकीय विधेयकाच्या प्रती वितरीत करण्यात आल्या. ( विधेयक क्रमांक ०१ )
१९/०२/२०२४ : क्रमांक ०५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२३
१९/०२/२०२४ : क्रमांक ०४ : दि. २१ व २२ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या प्रश्नांबाबत
१२/०२/२०२४ : क्रमांक ०३ : श्री. अशोकराव शंकरराव चव्हाण यांचा राजीनामा
०८/०२/२०२४ : क्रमांक ०२ : अध्यादेश क्र. १ चे प्रख्यापन
०८/०२/२०२४ : क्रमांक ०१ : श्री. गणपत काळू गायकवाड यांच्या विरुद्ध गुन्हा आणि अटक
सन २०२३ चे हिवाळी अधिवेशन
२३/१२/२०२३ : क्रमांक १७२ : विधानसभा सदस्य यांची जागा रिक्त झाल्याबाबत
२०/१२/२०२३ : क्रमांक १७१ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूमिकेवरील लेखापरीक्षण अहवाल
२०/१२/२०२३ : क्रमांक १७० : भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे अहवाल वितरीत
२०/१२/२०२३ : क्रमांक १६९ : कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीबाबत
२०/१२/२०२३ : क्रमांक १६८ : कार्यावलीच्या पुरवणी पत्राच्या प्रती उपलब्ध करण्यात आले
२०/१२/२०२३ : क्रमांक १६७ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१९/१२/२०२३ : क्रमांक १६६ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१५/१२/२०२३ : क्रमांक १६३ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१४/१२/२०२३ : क्रमांक १६२ : अशासकीय कामकाजासाठी निश्चित करण्यात आलेला वेळ
१४/१२/२०२३ : क्रमांक १६१ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१३/१२/२०२३ : क्रमांक १६० : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१२/१२/२०२३ : क्रमांक १५९ : अशासकीय विधेयकांचा प्राथम्यक्रम
११/१२/२०२३ : क्रमांक १५६ : अशासकीय विधेयकांचा पारस्पारिक प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट
११/१२/२०२३ : क्रमांक १५४ : अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट
११/१२/२०२३ : क्रमांक १५३ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०८/१२/२०२३ : क्रमांक १५२ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०७/१२/२०२३ : क्रमांक १५० : सन २०२३-२४ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
०७/१२/२०२३ : क्रमांक १४९ : कार्यावलीच्या प्रती वितरीत करणे
०७/१२/२०२३ : क्रमांक १४८ : अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम
०७/१२/२०२३ : क्रमांक १४७ : सभाध्यक्ष तालीकेवर नामनियुक्ती
०७/१२/२०२३ : क्रमांक १४६ : वैधानिक प्राधिकाराखालील कागदपत्रांची यादी
०५/१२/२०२३ : क्रमांक १४५ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
०४/१२/२०२३ : क्रमांक १४४ : अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट
२३/११/२०२३ : क्रमांक १४३ : मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय
२१/११/२०२३ : क्रमांक १४२ : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट
२१/११/२०२३ : क्रमांक १४१ : कामकाज सल्लागार समितीवर "सदस्य" म्हणून नामनियुक्ती
२१/११/२०२३ : क्रमांक १४० : कामकाज सल्लागार समितीवर "निमंत्रित" म्हणून नामनियुक्ती
२०/११/२०२३ : क्रमांक १३९ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
२०/११/२०२३ : क्रमांक १३८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२३
०९/११/२०२३ : क्रमांक १३७ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत
०६/११/२०२३ : क्रमांक १३६ : अध्यादेश क्रमांक ९ चे प्रख्यापन
०६/११/२०२३ : क्रमांक १३५ : अध्यादेश क्रमांक ८ चे प्रख्यापन
०६/११/२०२३ : क्रमांक १३४ : अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचना
२६/१०/२०२३ : क्रमांक १३३ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२३
२६/१०/२०२३ : क्रमांक १३२ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२
२६/१०/२०२३ : क्रमांक १३१ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२२
२६/१०/२०२३ : क्रमांक १३० : अध्यादेश क्रमांक ७ चे प्रख्यापन
२३/१०/२०२३ : क्रमांक १२९ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
सन २०२३ चे पावसाळी अधिवेशन
०९/१०/२०२३ : क्रमांक १२७ : मा. राज्यपालांचे अध्यादेश क्रमांक २ मागे घेण्याबाबत आदेश
०५/१०/२०२३ : क्रमांक १२५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
०५/१०/२०२३ : क्रमांक १२४ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२
२१/०९/२०२३ : क्रमांक १२३ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२३
११/०९/२०२३ : क्रमांक १२२ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
२८/०८/२०२३ : क्रमांक १२१ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२३
२१/०८/२०२३ : क्रमांक १२० : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२
०४/०८/२०२३ : क्रमांक ११८ : समिती पुनर्घटीत करण्याबाबत
०३/०८/२०२३ : क्रमांक ११७ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०३/०८/२०२३ : क्रमांक ११६ : अशासकीय कामकाज यांना देण्यात आलेला वेळ
०२/०८/२०२३ : क्रमांक ११२ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०२/०८/२०२३ : क्रमांक १११ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
३१/०७/२०२३ : क्रमांक ११० : अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट
३१/०७/२०२३ : क्रमांक १०९ : अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट
२८/०७/२०२३ : क्रमांक १०८ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२७/०७/२०२३ : क्रमांक १०७ : विधानसभेच्या कामकाजाचा कार्यक्रम ( २८ जुलै ते ०४ ऑगस्ट २०२३ )
२७/०७/२०२३ : क्रमांक १०६ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२७/०७/२०२३ : क्रमांक १०५ : कामकाज सल्लागार समितीवर " निमंत्रित " म्हणून नामनियुक्ती
२७/०७/२०२३ : क्रमांक १०४ : अशासकीय विधेयके यांना देण्यात आलेला वेळ
२६/०७/२०२३ : क्रमांक १०२ : विशेषाधिकार समितीवर " विशेष निमंत्रित " म्हणून नामनियुक्ती
२५/०७/२०२३ : क्रमांक १०१: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्याबाबत
२५/०७/२०२३ : क्रमांक १००: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्याबाबत
२५/०७/२०२३ : क्रमांक ९९ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२४/०७/२०२३ : क्रमांक ९८: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२४/०७/२०२३ : क्रमांक ९७: अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट
२०/०७/२०२३ : क्रमांक ९६: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्याबाबत
२०/०७/२०२३ : क्रमांक ९५: अशासकीय ठरावांना द्यावयाचा वेळ
१९/०७/२०२३ : क्रमांक ९४: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे
१९/०७/२०२३ : क्रमांक ९३: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्याबाबत
१९/०७/२०२३ : क्रमांक ९२: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्याबाबत
१८/०७/२०२३ : क्रमांक ९०: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले.
१८/०७/२०२३ : क्रमांक ८९: सन २०२३ -२४ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८८: " आवाहनपत्र व अधिसूचना " प्रती वितरीत
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८७: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्याबाबत
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८६: सभाध्यक्ष तालीकेवर नामनियुक्ती
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८५: अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८४: अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८३: वैधानिक प्राधिकाराखालील कागदपत्रांची यादी वितरीत
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८२: अध्यादेश क्रमांक ६ चे प्रख्यापन
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८१: अध्यादेश संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे
१७/०७/२०२३ : क्रमांक ८०: अध्यादेश क्रमांक ५ चे प्रख्यापन
१३/०७/२०२३ : क्रमांक ७९: लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
१३/०७/२०२३ : क्रमांक ७८ : कार्यावलीच्या पुरवणी पत्राच्या प्रती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याबाबत
१३/०७/२०२३ : क्रमांक ७७ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , चतुर्थ हिवाळी अधिवेशन २०२२
०६/०७/२०२३ : क्रमांक ७५ : कामकाज सल्लागार समितीवर "सदस्य" म्हणून नामनियुक्ती
०३/०७/२०२३ : क्रमांक ७४ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
०३/०७/२०२३ : क्रमांक ७३ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२
०३/०७/२०२३ : क्रमांक ७२ : अध्यादेश क्रमांक ३ चे प्रख्यापन
०३/०७/२०२३ : क्रमांक ७१ : अध्यादेश क्रमांक २ चे प्रख्यापन
२८/०६/२०२३ : क्रमांक ७० : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट
२६/०६/२०२३ : क्रमांक ६९ : लक्षवेधी सुचना स्वीकारण्याबाबत
१२/०६/२०२३ : क्रमांक ६८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
१२/०६/२०२३ : क्रमांक ६७ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२
०८/०६/२०२३ : क्रमांक ६६ : अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचना
०८/०६/२०२३ : क्रमांक ६५ : अध्यादेश क्रमांक १ चे प्रख्यान
२९/०५/२०२३ : क्रमांक ६४ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
२९/०५/२०२३ : क्रमांक ६३ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
सन २०२३ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१५/०५/२०२३ : क्रमांक ६१ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
१५/०५/२०२३ : क्रमांक ६० : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२
१३/०४/२०२३ : क्रमांक ५९ : १९८६ च्या नियम ४ (१) अन्वये सदस्यांनी दिलेली माहिती
१०/०४/२०२३ : क्रमांक ५८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२ )
१०/०४/२०२३ : क्रमांक ५७ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२२ )
२५/०३/२०२३ : क्रमांक ५६ : कार्यावालीच्या पुरवणी पत्र उपलब्ध करण्यात आले
२५/०३/२०२३ : क्रमांक ५५ : तारांकित प्रश्न, अर्धातास चर्चेच्या सूचना - अल्पसुचना व्यपगत करणे
२५/०३/२०२३ : क्रमांक ५४ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२४/०३/२०२३ : क्रमांक ५३ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२३/०३/२०२३ : क्रमांक ५२ : अशासकीय कामकाज
२३/०३/२०२३ : क्रमांक ५१ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२३/०३/२०२३ : क्रमांक ५० : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२१/०३/२०२३ : क्रमांक ४९ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२१/०३/२०२३ : क्रमांक ४८ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२०/०३/२०२३ : क्रमांक ४७ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२०/०३/२०२३ : क्रमांक ४६ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१७/०३/२०२३ : क्रमांक ४५ : अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१७/०३/२०२३ : क्रमांक ४४: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४३: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४२: अशासकीय कामकाज
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४१: अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेसाठी असलेल्या उर्वरित विभागांचा सुधारित प्राथम्यक्रम
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४०: अधिसूचनेच्या प्रती वितरीत करण्यात आल्या
१५/०३/२०२३ : क्रमांक ३९: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१४/०३/२०२३ : क्रमांक ३८: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१३/०३/२०२३ : क्रमांक ३७: अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१३/०३/२०२३ : क्रमांक ३६: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१०/०३/२०२३ : क्रमांक ३५: सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
०९/०३/२०२३ : क्रमांक ३४: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
०९/०३/२०२३ : क्रमांक ३३: अशासकीय कामकाज ( विधेयके )
०८/०३/२०२३ : क्रमांक ३२: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०८/०३/२०२३ : क्रमांक ३१: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
०८/०३/२०२३ : क्रमांक ३०: नियम २९२ अन्वये व २९३ अन्वये सार्वजनिक हितसंबंधाच्या बाबींवर चर्चा
०८/०३/२०२३ : क्रमांक २९: सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण
०३/०३/२०२३ : क्रमांक २८: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०२/०३/२०२३ : क्रमांक २७: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०२/०३/२०२३ : क्रमांक २६: अशासकीय ठराव चर्चेकरिता वेळ
०१/०३/२०२३ : क्रमांक २५: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
०१/०३/२०२३ : क्रमांक २४: विशेषाधिकार समितीवर नामनियुक्ती
२८/०२/२०२३ : क्रमांक २३: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२८/०२/२०२३ : क्रमांक २२ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२७/०२/२०२३ : क्रमांक २१ : पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १९ : शासकीय विधेयकांच्या प्रती वितरीत करण्याबाबत
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १७ : सभाध्यक्ष तालीकेवर नामनियुक्ती
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १६ : मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १५ : अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
२३/०२/२०२३ : क्रमांक १३ : मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय
१६/०२/२०२३ : क्रमांक १२ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
१६/०२/२०२३ : क्रमांक ११ : आवाहनपत्र व अधिसूचनेच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या
०९/०२/२०२३ : क्रमांक ०९ : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट
३१/०१/२०२३ : क्रमांक ०८ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत
३१/०१/२०२३ : क्रमांक ०७ : सन २०२२ चे चतुर्थ ( हिवाळी ), नागपूर अधिवेशन प्रलंबित निवेदने
३०/०१/२०२३ : क्रमांक ०६ : अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचना
१९/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२२ )
१९/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०४ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२ )
१२/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
०९/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०१ : प्रलंबित अर्धा तास चर्चेच्या सूचना व्यपगत )
सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन
३०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १८२ : कार्यावलीच्या पुरवणी पत्राच्या प्रती )
२९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७८ )
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७७ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७६ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७५ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणेबाबत)
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७४ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणेबाबत)
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७३ : कामकाजास सभागृहाची मान्यता )
२६/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२६/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६९ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणेबाबत )
२६/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६८ : अर्धा तास चर्चेच्या सर्वसाधारण सूचनांचे बॅलट )
२२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६६ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६५ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६४ : अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम )
२०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६१ )
२०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५९ ) नियम १०६ (३) अन्वये अशासकीय ठरावांच्या सूचना
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५८ ) शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणे
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५७ ) अध्यादेशांच्या प्रती
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५६ ) सन २०२२-२३ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी प्राथम्यक्रम
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५४ ) सभाध्यक्ष तालिकेवर नामनियुक्ती
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५३ ) कामकाज सल्लागार समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून नामनियुक्ती
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५२ ) अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५१ ) अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१५/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४९ ) अध्यादेश क्रमांक १२ चे प्रख्यापन
१२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४८ ) लक्षवेधीसुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४७ ) लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण ( पावसाळी अधिवेशन २०२२ )
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४६ ) अध्यादेश क्रमांक १३ चे प्रख्यापन
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४५ ) लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण ( अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२)
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४४) लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण ( हिवाळी अधिवेशन २०२१ )
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४३ ) तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४२ ) अध्यादेश क्रमांक ११ चे प्रख्यापन
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४१ ) सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई.
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४० ) सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई.
२४/११/२०२२ : ( क्रमांक १३९ ) औचित्याचा मुद्दा संपूर्णतः ( online ) पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत
२४/११/२०२२ : ( क्रमांक १३८ ) लक्षवेधी सूचना संपूर्णतः ( online ) पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत
२१/११/२०२२ : ( क्रमांक १३७ ) अधिसूचना आणि आवाहनपत्राच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या
१७/११/२०२२ : ( क्रमांक १३५ ) अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना
१७/११/२०२२ : ( क्रमांक १३४ ) अध्यादेश क्रमांक १० चे प्रख्यापन
३१/१०/२०२२ : ( क्रमांक १३३ ) अशासकीय ठरावांच्या सूचना
२७/१०/२०२२ : सन २०२२ चे तृतीय ( हिवाळी) लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन
१०/१०/२०२२ : सन २०२२ चे प्रथम ( अर्थसंकल्पीय ) लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
१०/१०/२०२२ : सन २०२१ चे तृतीय ( हिवाळी ) लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
२९/०९/२०२२ : ( अध्यादेश क्रमांक ९ चे प्रख्यापन )
१२/०९/२०२२ : ( सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१२/०९/२०२२ : ( सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२४ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२३ )
२४/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११९ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११८ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११७ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११६ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११५ : )
२२/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११४ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना देणाऱ्या सदस्यांची सूची )
२२/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११३ )
१८/०८/२०२२ : ( क्रमांक १११ : सन २०२२-२३ पुरवणी मागाण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्यक्रम)
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०९ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०८ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०७ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०६ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०५ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०४ : )
१६/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट )
१६/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०१ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०० : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९९ : सुधारित विवरणपत्र )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९७ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१०/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९२ : विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती, सदस्यांची नामनियुक्ती )
०१/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९१ : अध्यादेश क्रमांक ४ चे प्रख्यापन )
०१/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९०: अध्यादेश क्रमांक ३ चे प्रख्यापन )
२५/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८९ : वि.स.स श्री. महेंद्र हरी दळवी )
१८/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०४/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८७ : तालिका सभाध्यक्ष नामनियुक्ती )
०१/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
२०/०६/२०२२ : ( क्रमांक ८४ : अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
०२/०६/२०२२ : ( क्रमांक ८३ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
३०/०५/२०२२ : ( क्रमांक ८२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१९/०५/२०२२ : ( क्रमांक ८० : पक्षांतराच्या कारणावरून निरर्हता )
१२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७९ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७८ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
०२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७७ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
१८/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७६ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०४/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७५ )
०४/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७४ )
३१/०३/२०२२ : ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
२५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ७० )
२४/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६७ )
२३/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६३ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६२ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६१ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६० )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५९ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५८ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५७ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५६ )
१७/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५४ )
१७/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५३ )
१६/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५२ )
१६/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५१ )
१५/०३/२०२२ : अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेस साठी विभागाचा सुधारित प्राथम्य क्रम
१५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ४८ )
१५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ४७ )
१४/०३/२०२२ : अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेस साठी विभागाचा प्राथम्य क्रम
१४/०३/२०२२ ( क्रमांक ४५)
११/०३/२०२२ ( क्रमांक ४४)
११/०३/२०२२ ( क्रमांक ४३)
१०/०३/२०२२ ( क्रमांक ४२)
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ४१)
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ४०)
०९/०३/२०२२ ( सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे पेनड्राईव असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ३८ )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३५ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना देणाऱ्या सदस्यांची क्रमवार सूची )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३४ )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३३ )
०७/०३/२०२२ ( क्रमांक ३२ )
०७/०३/२०२२ ( क्रमांक ३१ )
०४/०३/२०२२ ( क्रमांक ३० )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २८ )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २७ )
०३/०३/२०२२ ( पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्य क्रम )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २४ )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २३ )
०३/०३/२०२२ ( मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २१ )
०२/०३/२०२२ ( क्रमांक २० )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १९ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका इ. )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १८ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका इ. )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १७ )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १६ )
२४/०२/२०२२ ( अंतिम आठवडा प्रस्तावाबाबत स्वीकारण्याबाबत )
२४/०२/२०२२ ( १४. अध्यादेश क्रमांक २ चे प्रख्यापन )
२१/०२/२०२२ ( सुधारित पत्रक )
२१/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सुचानांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१७/०२/२०२२ ( तारांकित स्वीकृत प्रश्न आणि अर्धा- तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
१७/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१४/०२/२०२२ ( सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
१०/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
०३/०२/२०२२ ( अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
३१/०१/२०२२
२०/०१/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
१७/०१/२०२२ ( लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
सन २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन
२८/१२/२०२१
२७/१२/२०२१
२३/१२/२०२१
२२/१२/२०२१ ( पुरवणी मांगण्यावरील चर्चेसाठी विभागाचा प्रथम्यक्रम)
२२/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१३/१२/२०२१
१३/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
०२/१२/२०२१
२९/११/२०२१
११/११/२०२१
११/११/२०२१
०१/११/२०२१ ( अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
२०/१०/२०२१ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
१८/१०/२०२१
१३/१०/२०२१
१४/१०/२०२१
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
३०/०८/२०२१
२३/०८/२०२१
०८/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
२४/०६/२०२१
२४/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
२४/०५/२०२१
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१२/०४/२०२१
०५/०४/२०२१
१८/०३/२०२१
१५/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०४/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०२/०३/२०२१
०२/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
२२/०२/२०२१
१८/०२/२०२१
१५/०२/२०२१
०८/०२/२०२१
०१/०२/२०२१
०१/०२/२०२१
२८/०१/२०२१
२५/०१/२०२१
२१/०१/२०२१
१४/०१/२०२१
११/०१/२०२१ : लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
०७/०१/२०२१ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
१५/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
०३/१२/२०२०
१९/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
०९/११/२०२०
०९/११/२०२०
०५/११/२०२० ( समिती गठीत करण्याबाबत )
०५/११/२०२०
०२/११/२०२०
२२/१०/२०२०
१९/१०/२०२०
१९/१०/२०२०
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
१७/०९/२०२०
०८/०९/२०२०
०८/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
२७/०८/२०२०
१०/०८/२०२०
०४/०८/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
०६/०७/२०२०
०६/०७/२०२०
१७/०६/२०२०
१०/०६/२०२०
२८/०५/२०२०
१४/०५/२०२०
१४/०५/२०२०
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
११/०३/२०२०
०९/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०२/०३/२०२०
२८/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२५/०२/२०२०
२५/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
०६/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
३०/०१/२०२०
२३/०१/२०२०
१६/०१/२०२०
सन २०१९ चे हिवाळी अधिवेशन
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१०/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०५/१२/२०१९
०५/१२/२०१९
सन २०१९ चे पावसाळी अधिवेशन
२४/१०/२०१९
२४/१०/२०१९
२४/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
१९/०९/२०१९
१९/०९/२०१९
१९/०९/२०१९
१६/०९/२०१९
१६/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
२९/०८/२०१९
२९/०८/२०१९
२२/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
०२/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
२४/०६/२०१९
२१/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
१९/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
२७/०५/२०१९
२७/०५/२०१९
२४/०५/२०१९
२०/०५/२०१९
१७/०५/२०१९
सन २०१९ चे प्रथम ( अर्थसंकल्पीय )अधिवेशन
२५/०४/२०१९
२५/०४/२०१९
२२/०४/२०१९
२२/०४/२०१९
१८/०४/२०१९
०१/०४/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
१४/०३/२०१९
११/०३/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
१८/०२/२०१९ (सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन सत्रातील लक्षवेधी सूचनांवरील

प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१४/०१/२०१९
०३/०१/२०१९
सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१९/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१२/११/२०१८
१२/११/२०१८
०५/११/२०१८
०५/११/२०१८
२९/१०/२०१८
२२/१०/२०१८
०८/१०/२०१८
०४/१०/२०१८
सन २०१८ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
०५/०७/२०१८
०४/०७/२०१८
०४/०७/२०१८
०२/०७/२०१८
२८/०६/२०१८
२८/०६/२०१८
११/०६/२०१८
०४/०६/२०१८
०२/०६/२०१८
२८/०५/२०१८
२१/०५/२०१८
१७/०५/२०१८
सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१४/०३/२०१८
१३/०३/२०१८
७/०३/२०१८
२७/०२/२०१८
१४/०२/२०१८
५/०२/२०१८
१५/०१/२०१८
सन २०१७ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन
२९/११/२०१७
२३/११/२०१७
०६/११/२०१७
०६/११/२०१७
२३/१०/२०१७
२३/१०/२०१७
सन २०१७ चे तृतीय (पावसाळी) अधिवेशन
२७/०७/२०१७
२०/०७/२०१७
०६/०७/२०१७
०६/०७/२०१७
२९/०६/२०१७
१५/०६/२०१७
सन २०१७ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१०/०३/२०१७
सन २०१६ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१७/११/२०१६
 
webs counters
Visited