मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अद्ययावत माहिती कलम ४ (१ ) ( ख ) नुसार सन २०२२ -२३
सेवाशर्ती नियम
अधिकाऱ्यांकडील कामाच्या स्वरुपाची यादी
अपिलीय प्राधिकारी (समन्वय) यांची नियुक्ती
माहिती अधिकारी ( समन्वय ) म्हणून नियुक्ती
सहायक माहिती अधिकारी, माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी व त्यांचे पदनाम
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा व कर्तव्याचा तपशील
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी व त्यांचे पदनाम
विविध कक्ष व त्यांच्या आकृतीबंधाची फेररचना
ज्ञापन क्र.४९०५/क-१, दिनांक ८ मार्च, २०१९ ( पदांचे नाव व सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील

वेतनस्तर )
ज्ञापन क्र.८४३७/क-१, दिनांक ६ मे, २०१९ ( पदांचे नाव व सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील

वेतनस्तर
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात कार्यालयात उपलब्ध सुविधा
 
webs counters
Visited