मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने / कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२३-२४
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२ - २३ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
जलविद्युत प्रकल्प विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पाटबंधारे विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( प्राथमिक शिक्षण ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( क्रीडा व युवक सेवा ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
मृद व जलसंधारण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नियोजन विभाग ( अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ) ( मराठी ) | ( इंग्रजी )
मराठी भाषा विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नगरविकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग १ ( सर्वसाधारण ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग २ ( राज्य उत्पादन शुल्क ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग ३ ( परिवहन ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग ४ ( पोलीस ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग ५ ( तुरुंग ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
ग्रामविकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
कृषी विभाग ( मराठी) | ( इंग्रजी )
फलोत्पादन विभाग ( मराठी ) | ( इंग्रजी)
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नियोजन विभाग ( मंत्रालय ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
संचालनालय, लेखा व कोषागारे ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
विमा ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
मंत्रालय ( वित्त विभाग खुद्द ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
वस्तू व सेवा कर ( वित्त विभाग ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( मराठी) | ( इंग्रजी )
( पशुसंवर्धन )सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( मत्स्यव्यवसाय ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( दुग्धव्यवसाय ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सामान्य प्रशासन विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
गृहनिर्माण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
उद्योग, उर्जा व कामगार ( उद्योग ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
उद्योग, उर्जा व कामगार ( कामगार प्रभाग ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महसूल प्रशासन व पुनवर्सन ( महसूल व वन ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
वने ( महसूल व वन )सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नोंदणी व मुद्रांक ( महसूल व वन ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भूमि अभिलेख विभाग ( महसूल व वन ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
आदिवासी विकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
विधी व न्याय विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( मराठी) | ( इंग्रजी )
अल्पसंख्यांक विकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
लिंग भाव व बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्र २०२३-२४
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अर्थसंकल्प विवरणपत्र २०२३-२४
( उच्च शिक्षण ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( तंत्रशिक्षण ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( कला ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( ग्रंथालये ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महिला व बाल विकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
 
webs counters
Visited