मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने / कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२३-२४
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२ - २३ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
जलविद्युत प्रकल्प विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पाटबंधारे विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( प्राथमिक शिक्षण ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( क्रीडा व युवक सेवा ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
मृद व जलसंधारण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नियोजन विभाग ( अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ) ( मराठी ) | ( इंग्रजी )
मराठी भाषा विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नगरविकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग १ ( सर्वसाधारण ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग २ ( राज्य उत्पादन शुल्क ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग ३ ( परिवहन ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग ४ ( पोलीस ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भाग ५ ( तुरुंग ) गृह विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
ग्रामविकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
कृषी विभाग ( मराठी) | ( इंग्रजी )
फलोत्पादन विभाग ( मराठी ) | ( इंग्रजी)
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नियोजन विभाग ( मंत्रालय ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
संचालनालय, लेखा व कोषागारे ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
विमा ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
मंत्रालय ( वित्त विभाग खुद्द ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी ( वित्त विभाग ) ( मराठी) | ( इंग्रजी )
वस्तू व सेवा कर ( वित्त विभाग ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सार्वजनिक आरोग्य विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( मराठी) | ( इंग्रजी )
( पशुसंवर्धन )सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( मत्स्यव्यवसाय ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( दुग्धव्यवसाय ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सामान्य प्रशासन विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
गृहनिर्माण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
उद्योग, उर्जा व कामगार ( उद्योग ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
उद्योग, उर्जा व कामगार ( कामगार प्रभाग ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महसूल प्रशासन व पुनवर्सन ( महसूल व वन ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
वने ( महसूल व वन )सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
नोंदणी व मुद्रांक ( महसूल व वन ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
भूमि अभिलेख विभाग ( महसूल व वन ) सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
आदिवासी विकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
विधी व न्याय विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक ( मराठी) | ( इंग्रजी )
अल्पसंख्यांक विकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
लिंग भाव व बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्र २०२३-२४
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अर्थसंकल्प विवरणपत्र २०२३-२४
( उच्च शिक्षण ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( तंत्रशिक्षण ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( कला ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
( ग्रंथालये ) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
महिला व बाल विकास विभाग सन २०२३-२४ चे कार्यक्रम अंदाजपत्रक
 
webs counters
Visited