मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विधानमंडळ सचिवालय कक्ष
क-१ कक्ष(आस्थापना)
क-२ (संगणक) कक्ष
क-३ कक्ष(लेखा)
अ-कक्ष-विधानसभा विधीविधान
फ-कक्ष-टेबल ऑफिस(सूचना कक्ष)
ब-कक्ष-प्रश्न(विधानसभा)
ई-१ कक्ष-विधानपरिषद प्रश्न
ई-२ कक्ष-विधानपरिषद
ह-कक्ष-विधानमंडळ सदस्यांचे पगार व भत्ते आणि निवृत्तिवेतने
ड-१ ते ड-१८-समिती कक्ष
ज-कक्ष-ग्रंथालय
जनसंपर्क-कक्ष
क्ष-कक्ष-प्रतिवेदन,टेप रेकॉर्डिंग व टंकलेखन
य-कक्ष-अनुवाद तथा संपादन
ग-१ कक्ष-सामान्य कक्ष
ग-२ कक्ष-सामान्य कक्ष
 
webs counters
Visited