मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विधानमंडळ सचिवालय कक्ष
क-१ कक्ष(आस्थापना)
क-२ (संगणक) कक्ष
क-३ कक्ष(लेखा)
अ-कक्ष-विधानसभा विधीविधान
फ-कक्ष-टेबल ऑफिस(सूचना कक्ष)
ब-कक्ष-प्रश्न(विधानसभा)
ई-१ कक्ष-विधानपरिषद प्रश्न
ई-२ कक्ष-विधानपरिषद
ह-कक्ष-विधानमंडळ सदस्यांचे पगार व भत्ते आणि निवृत्तिवेतने
ड-१ ते ड-१८-समिती कक्ष
ज-कक्ष-ग्रंथालय
जनसंपर्क-कक्ष
क्ष-कक्ष-प्रतिवेदन,टेप रेकॉर्डिंग व टंकलेखन
य-कक्ष-अनुवाद तथा संपादन
ग-१ कक्ष-सामान्य कक्ष
ग-२ कक्ष-सामान्य कक्ष
 
webs counters
Visited