मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 

विधानपरिषद   विधानसभा
 

आवाहनपत्र

अधिसूचना

दिनदर्शिका

कार्यावली

पत्रक भाग - २

चक्रानुक्रम हिवाळी २०२१

दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम

प्रश्नांची सूची

तारांकित प्रश्नांची यादी

अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी

लक्षवेधी सुचनांची यादी

विधेयके

कामकाजाचा आढावा

कार्यावलीचे पुरवणी पत्र

वैधानिक प्राधिकाराखालील कागदपत्रांची यादी


महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२० - २१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )

चौदाव्या विधानसभेच्या सन्माननीय नवनिर्वाचित सदस्यांचे नव्याने( Email-Id ) तयार करणेकरीता

मत्ता व दायित्वे विवरणपत्र

लोकाभिप्राय अजमावण्याकरिता परिसृत करण्यात आलेली विधेयके

सन्मा. विद्यमान सदस्यांच्या व माजी सदस्यांच्या वाहनास पथकर फी मध्ये( FASTag )द्वारे सूट देणेबाबत

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशिकारणाचा सुधारित लाभ

वाहनचालकांची नेमणूक

 
webs counters
Visited