मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 

आगामी पावसाळी अधिवेशन - २०२३, सोमवार दि. १७ जुलै २०२३ रोजी, मुंबई येथे


विधानपरिषद   विधानसभा
 

आवाहनपत्र

अधिसूचना

दिनदर्शिका

कार्यावली

पत्रक भाग - २

चक्रानुक्रम पावसाळी २०२३

दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम

प्रश्नांची सूची

तारांकित प्रश्नांची यादी

अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी

लक्षवेधी सुचनांची यादी

विधेयके

कामकाजाचा आढावा

कार्यावलीचे पुरवणी पत्र

वैधानिक प्राधिकाराखालील कागदपत्रांची यादी

 

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३

सन २०२३ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ( स्वीकृत कपात सूचनांची यादी )

सन २०२२ हिवाळी अधिवेशन ( स्वीकृत कपात सूचनांची यादी )

मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा कार्यक्रम ( सोमवार दि. २७ फेब्रुवारी, २०२३ )

राज्य मंत्रिमंडळाची यादी ( दि. १५ ऑगस्ट २०२२ ) रोजीच्या शासन राजपत्राप्रमाणे

सन्मा. माजी विधानमंडळ सदस्यांना डिजीटल ओळखपत्र पुरविण्याबाबत

( विधानपरिषद ) सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत तदर्थ समिती अहवाल (२०२१ -२२)

" Not to undertake study tours "

म.वि.स मालकीची निर्लेखित शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत

महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय २०२२

१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय

आचारसंहितेच्या काळात विधानमंडळ समित्यांच्या बैठका घेण्याबाबत

विधानमंडळाचे कामकाज कागद विरहित ( Paperless ) करण्याच्यादृष्टीने ( विधानपरिषद ) | ( विधानसभा )

संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहिता

 
webs counters
Visited