मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 

आगामी पावसाळी अधिवेशन ( सोमवार दि. १० जून, २०२४) विधानभवन, मुंबई येथे

विधानपरिषद   विधानसभा
 

आवाहनपत्र

अधिसूचना

दिनदर्शिका

कार्यावली

पत्रक भाग - २

चक्रानुक्रम हिवाळी अधिवेशन २०२३

दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम

प्रश्नांची सूची

तारांकित प्रश्नांची यादी

अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी

लक्षवेधी सुचनांची यादी

विधेयके

कामकाजाचा आढावा

कार्यावलीचे पुरवणी पत्र

वैधानिक प्राधिकाराखालील कागदपत्रांची यादी

 

स्वीकृत कपात सूचनांची यादी

महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य ( पक्षांतराच्या कारणावरून निरर्हता ) नियम, १९८६ अन्वये मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांनी दिलेले निकाल

Not to undertake study tours of State Legislature Committee

महाराष्ट्र विधानसभा नियम-१०५ अन्वये लक्षवेधी सूचना ( लक्षवेधी सूचनेची सुधारित प्रत )

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमांन्वये सभापतींनी दिलेले निदेश

महाराष्ट्र विधानसभा नियमांन्वये अध्यक्षांनी दिलेले निदेश

सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३४, ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ यावरील संयुक्त समितीकडे विचारार्थ सोपविलेली विधेयके

( विधानपरिषद ) सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत तदर्थ समिती अहवाल (२०२१ -२२)

महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय २०२२

१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय

विधानमंडळाचे कामकाज कागद विरहित ( Paperless ) करण्याच्यादृष्टीने ( विधानपरिषद ) | ( विधानसभा )

संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहिता

 
webs counters
Visited