मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
लोकलेखा समिती
विशेषाधिकार समिती ( विधानपरिषद / विधानसभा )
सार्वजनिक उपक्रम समिती
अंदाज समिती
अनुसूचित जाती कल्याण समिती
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती
पंचायती राज समिती
रोजगार हमी योजना समिती
अनुसूचित जमाती कल्याण समिती
विनंती अर्ज समिती (विधानपरिषद)
विनंती अर्ज समिती (विधानसभा)
नियम समिती(विधानपरिषद)
नियम समिती (विधानसभा)
उप विधान समिती
इतर मागासवर्ग कल्याण समिती
आश्वासन समिती (विधानपरिषद)
आश्वासन समिती (विधानसभा)
महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती
अल्पसंख्यांक कल्याण समिती
अशासकीय विधेयके व ठराव समिती
कामकाज सल्लागार समिती
मराठी भाषा समिती
माजी सदस्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत संयुक्त समिती
आहार व्यवस्था समिती
ग्रंथालय समिती
धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तदर्थ संयुक्त समिती
 
webs counters
Visited